2

Leefbaar Almere komt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 met een verkiezingsprogramma dat niet alleen op Almere is afgestemd (wij zijn immers dè lokale partij) maar waar bewoners van de stad hun invloed op hebben uitgeoefend. Inmiddels hebben we een basisdocument. Dat is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Het is namelijk het resultaat van een door onze fractie georganiseerde bijeenkomst waarvoor de zes fractieleden ieder een gast konden uitnodigen. Deze zes plus zes sessie leverd...

03-09-2013Lees verder

Leefbaar hekelt koers college aangaande de Wierden

vrijdag 06 december 2013 17:11 Fractie
Afdrukken PDF

Het bestemmingsplan voor de Wierden is een blauwdruk. Dat stelt Marco de Kat van Leefbaar Almere. De wijze van ontwikkelen staat volgens hem haaks op hoe het college van burgemeester en wethouders de stad wil laten groeien.Lees het hele stuk in de Almere Vandaag

 

Hoge bomen, veel wind en bewoners vangen bot

donderdag 07 november 2013 08:57 Marcel
Afdrukken PDF

Medio augustus werd onze fractie benaderd door een paar verontruste bewoners van de Schapenmeent in Almere Haven. Op het pleintje bij hun woningen staat al vele jaren een aantal inmiddels flink uit de kluiten gewassen bomen van een meter of 15 hoog. Men vroeg zich af of wij deze konden laten snoeien, omdat men bang was dat er ongelukken konden gebeuren bij een flinke najaarsstorm. Als politieke partij kan je dan niet anders dan de bewoners juist doorgeleiden naar de gemeentelijke instantie die voor het beheer verantwoordelijk is. Het digitale loket van de gemeente dus dat als reactie gaf dat de bomen nog vele jaren mee konden en men geen noodzaak zag om preventief te gaan snoeien.

 

Motie A Fool's Paradise

zondag 27 oktober 2013 13:46 Frits Huis
Afdrukken PDF

Vorige week had ik een boeiend gesprek met twee jonge Almeerders die met groot enthousiasme vertelden over een plan om in het Cirkelbos een festival te organiseren onder de naam A Fool's Paradise. De groep initiatiefnemers die zij vertegenwoordigden heeft er serieus werk van gemaakt. Keurige presentatie, prachtig uitgevoerd document en ga zo maar door. Uiteraard keek ik kritisch naar de begroting die ruim 700.000 euro bedraagt. De initiatiefnemers gaan er vanuit dat hun tweedaagse festival in totaal 5000 bezoekers zal trekken. Bij 3500 bezoekers is het break even point bereikt. Van de gemeente wordt een subsidie van 50.000 euro gevraagd. De rest komt hoofdzakelijk uit entree-opbrengsten en fondsen. Het is de bedoeling dat alle externe bijdragen binnen vijf jaar worden afgebouwd en dat het festival daarna financieel op eigen benen kan staan. De initiatiefnemers zijn deze zomer bij Almere City Marketing geweest, die hen met het bekende kluitje in het nog bekendere riet stuurde. Ga maar naar de gemeente, wij hebben geen budget. Bij de gemeente kregen de mannen onlangs nul op het rekest. Ze hadden nog gevraagd om een gesprek met wethouder Scholten, maar die had het te druk met andere dingen. Ik ga mijn fractie maandagavond voorstellen bij de programmabegroting een motie in te dienen waarin die 50.000 euro op tafel komt. Want Oerol is ook ooit begonnen. En het zal met kunst en cultuur in Almere nooit iets worden als daarbij louter wordt uitgegaan van vastgoed.

 

Het dualisme zal herrijzen

zaterdag 26 oktober 2013 13:44 Frits Huis
Afdrukken PDF

De steeds groteskere vormen aannemende politieke discussie over de hectare cultuur kan het begin zijn van iets moois. Uit de puinhoop die het gevolg is van bestuurlijke arrogantie die door een krappe meerderheid van jaknikkende raadsleden wordt geschraagd, zal naar mijn overtuiging een meer ontspannen, meer dualistische en meer toegankelijke gemeenteraad herrijzen met bestuurders die daarbij passen. Ik baseer die overtuiging op het simpele argument dat een gemeenteraad die zo gespleten is als de raad van Almere domweg geen overlevingskans heeft. Ik ga er vanuit dat de huidige bestuurscultuur en de daarmee samenhangende politieke cultuur van een meerderheid in de raad in feite het einde van een tijdperk zijn. Noem mij maar optimistisch, maar ik weiger te geloven dat 21 raadsleden 18 raadsleden blijvend onder de duim kunnen houden volgens het model dat in 2006 door Rob Beuse, voormalig fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, is ingevoerd en dat kortweg hierop neerkomt: politiek is leuk en aardig, maar een coalitie leid je alsof je een manager bent. En zonder last of ruggespraak is een verheven term, maar in de praktijk komt het neer op zonder lust of ruggengraat.

 

Het drama Hectare Cultuur

dinsdag 08 oktober 2013 19:07 Frits Huis
Afdrukken PDF

In een raadsbrief van 1 oktober over de Hectare Cultuur schrijft het college van Burgemeester & Wethouders dat de stichting Open Podium Almere (OPA) participerend partner is in die Hectare Cultuur. Gisteravond zaten Nick Teunissen en Ismir Hero, twee prominente vrijwilligers van OPA, aan tafel met Leefbaar Almere. Zij deden uitvoerig uit de doeken hoe de gemeente Almere er voor heeft gezorgd dat een elf jaar bestaande groep van zeer bevlogen professionals die een podium en begeleiding aan Almeerse amateurtalenten bieden zich afkeert van de Hectare Cultuur. De kwalificatie ‘participerend partner’ is een papieren werkelijkheid die in geen enkel opzicht overeenkomt met de concrete werkelijkheid.

Bestuurlijk en ambtelijk wangedrag liggen ten grondslag aan het afhaken van Open Podium Almere voor het door het college doorgedramde concept van de Hectare Cultuur.

 

merkstrategie, een afmelding en technische vraag

dinsdag 01 oktober 2013 20:51 Fractie
Afdrukken PDF

Beste griffie,
Namens mijn fractie laat ik u weten dat geen vertegenwoordigers van Leefbaar Almere aanwezig zullen zijn tijdens de feestelijke presentatie van de merkenstrategie die Almere 2 punt huppelepup, inclusief Zittiemolnulzesendertig, op de kaart moet zetten. Aan onze afwezigheid ligt een principiële keus ten grondslag. Wij zijn van mening dat zo’n merkenstrategie tijdens de Politieke Markt moet worden gepresenteerd en daarna besproken en niet eerst in een iets te rood uitgevoerde pseudo bar. Wilt u dit laten weten aan het presidium? 

Verder hebben wij in de aanloop naar de agendering van dit onderwerp voor de Politieke Markt een technische vraag. Deze luidt: Wat dragen de externe partners financieel bij aan de merkenstrategie en de uitvoering daarvan en hoeveel neemt de gemeente (inclusief Almere City Marketing) van het in totaal daarmee gemoeide bedrag voor haar rekening?
Met vriendelijke groet,
Frits Huis.

Hieronder de uitnodiging
Uitnodiging voor Raadsleden op 3 oktober van 18.30 tot 19.00 uur.
Uitnodiging: Presentatie Merkstrategie
Donderdag 3 oktober van 18:30 tot 18.55 uur.
Bedrijfsrestaurant (Red Box), Stadhuis
Toelichting:
Ymere, Amvest, Rabobank, ACM en gemeente trekken samen op in de marketing van Almere.
Daartoe hebben ze een merkstrategie ontwikkeld, die alle marketingactiviteiten van de stad zal verbinden en versterken. Dit hebben zij gedaan in de context van de stimuleringsmaatregelen woningbouw en economie, die het college dezelfde avond tijdens de Politieke Markt presenteert. De partners in de stad willen graag hun enthousiasme delen met de Raad over de gekozen richting, die zij de komende jaren op korte en lange termijn (minstens tot aan de Floriade) willen volgen. De genoemde partijen doen samen de presentatie.
Beide verantwoordelijke portefeuillehouders Ben Scholten en Henk Mulder zullen daarbij aanwezig zijn.

 

Brief over De Kunstlinie aan Wethouder B. Scholten, portefeuillehouder Kunst en Cultuur

woensdag 20 maart 2013 14:40 Frits Huis
Afdrukken PDF

Van: Fractie Leefbaar Almere

Aan: Wethouder B. Scholten, portefeuillehouder Kunst en Cultuur

Onderwerp: De Kunstlinie

Almere, 20 maart 2013

Geachte wethouder Scholten,

Namens de fractie van Leefbaar Almere stuur ik u deze e-mail die wat ons betreft de status van een brandbrief heeft.

 

Participatietraject Sportpark Buitenhout

woensdag 02 oktober 2013 12:08 Marco de Kat
Afdrukken PDF

Het college geeft op 2 juli 2013 in antwoord op vragen van GroenLinks, dd. 23 april 2013 aan met Buitenaren gesproken te hebben en dat er enthousiast gereageerd is op het voorstel om een sportpark te realiseren in Buitenhout, zoals beschreven in Raadsvoorstel RV-17

Leefbaar probeert participatietrajecten inzichtelijk te krijgen. Op 30 september hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

- Wanneer, op welke wijze en met hoeveel Buitenaren is er gesproken over de komst van het sportpark Buitenhout?
- Op welke wijze is er met hen gesproken en is daarbij aangegeven dat het een participatie of inspraakprocedure betrof?
- Op basis van welke criteria is de uitnodiging om te particperen verstuurd/bekend gemaakt en is geregistreerd welke Buitenaren bij deze bijeenkomsten of gesprekken zijn verschenen?
- Kunt u op aangeven waar de Buitenaren die u heeft gesproken woonachtig zijn en, zo ja, kunt u daarvan op buurtniveau of op postcode niveau (eerste 4 cijers en eerste letter is voldoende) een overzicht verstrekken?
- Als iedereen in Almere Buiten die u heeft gesproken zo enthousiast reageert op dit voorstel, hoe verklaart het college de hoeveelheid zienswijzen dat op het ontwerp-bestemmingsplan is ingediend? - Is er volgens het college nog steeds sprake geweest van goed participatieproces in de aanloop op uw voorstellen voor realisatie van het sportpark Buitenhout?

 


 

Gemeente gaat mentale weerbaarheid vergroten

vrijdag 06 september 2013 20:31 administrator
Afdrukken PDF

Als sommigen hun grote mond houden en hun handen thuis hoeft de rest van de bevolking geen cursus weerbaarheid te volgen. Bovendien vinden we dat vergroten van de mentale weerbaarheid geen voornaam doel van gemeentebeleid moet zijn, principieel niet. Daar is de overheid niet voor.  Extra geld besteden aan bestrijden van overgewicht en verslaving lijkt ons genoeg, naast de gewone, vanzelfsprekend projecten. Natuurlijk moet je je best doen bij huiselijk geweld, loverboys, pesten en eenzaamheid van ouderen. maar extra geld daarvoor, het is maar de vraag of dat zin heeft. De rest van de raad vindt mentale weerbaarheid vergroten wel een gemeentetaak. "Want al die sneue mensen (dramatische voorbeelden worden genoemd), dat moet toch een beleidsspeerpunt zijn! Wat gemeen van je dat je daar tegen bent!" We zijn niet tegen als het werkt, dat beleid. Als mensen gelukkiger worden van gemeentelijk gesubsidieerde projecten, dan is het best.

 

Rapport De Krom, hoe nu verder. Leefbaar Almere pleit voor Deltaplan Detailhandel.

donderdag 05 september 2013 22:24 Marco de Kat
Afdrukken PDF

Het rapport De Krom ligt er nu. Er staat niets nieuws in. Reacties uit de politiek zijn lauwtjes en afwachtend. Wethouder Henk Mulder is ondertussen al een tijdje in gesprek met de bedrijven die in Poort iets willen neerzetten wat voor de stad als geheel niet goed is. Op zich prima want nu een winkelcentrum neerzetten in Poort is de doodsteek voor met name het Stadshart, maar zeker ook voor die in Haven en Buiten.

 

Mosterd na de maaltijd

woensdag 04 september 2013 19:18 administrator
Afdrukken PDF

Het rapport van oud-staatssecretaris Paul de Krom over de detailhandel in Almere is uit. Daar is het niet al te best mee gesteld. Deels komt dat door de aanhoudende recessie, deels door de lage aantrekkingskracht van Almere op de regio en de stagnatie in de woningbouw werkt ook niet mee. Eigenlijk wisten we dat al, maar het is nu nog eens bevestigd. Volgens De Krom verdient het aanbeveling de aandacht vooral op de bestaande detailhandelsvoorzieningen te richten en daarin een soort sanering te laten plaatsvinden. Een hogere kwaliteit zal meer Almeerders aantrekken en daar moet onze detailhandel het vooralsnog van hebben. Wij zijn dat met hem eens. Het plaatst de inspanningen van Almere Citymarketing om Almere als winkelstad regionaal te promoten in een merkwaardig daglicht. Als Almere inderdaad de komende jaren niet moet rekenen op winkelpubliek uit de regio, zoals De Krom betoogt, moeten we vooral geen gemeenschapsgeld aan die promotie in de regio besteden.

 

Bomen, straatnamen en Aanzet tot discussie

zondag 01 september 2013 16:10 administrator
Afdrukken PDF

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag kreeg onze fractie steun voor een aantal initiatieven. Onze moties over bomen op het Stationsplein en de mogelijkheid om straatnamen naar Almeerders te vernoemen werden overgenomen. Ze kregen niet alleen brede steun van andere raadsfracties, maar ook van het college. Deze moties konden dan ook worden ingetrokken.

 

Europese regelgeving tender schaatsmekka

maandag 27 mei 2013 07:59 Frits Huis
Afdrukken PDF

Motie Europese regelgeving tender schaatsmekka

 

 

 

 

Centrum Almere Buiten: Wethouder moet niet te presenteren uitkomst presenteren.

dinsdag 09 april 2013 12:25 Marco de Kat
Afdrukken PDF

Het is tobben  met het centrum van Almere Buiten. Het is niet af, er gaat minder gebouwd worden. Ondertussen zijn wel alle parkeergebouwen klaar en is betaald parkeren ingevoerd. Daarnaast helpt de crisis niet. Volgens het college zit de oplossing in een plan dat 40.000 kost. ’n Poosje terug kwam dat op de Politieke Markt aan de orde na vragen van Martin Sinke die zich afvroeg wat het marketingplan nou eigenlijk inhield.  Wat bleek? Het was geen marketingplan, maar wat dan wel?