Jaarverslag maart 2002-2003

donderdag 20 mei 2010 13:41 administrator
Afdrukken PDF
Maart 2002-2003

Deze opsomming is onvolledig. Over veel kleinere onderwerpen hebben we ons druk gemaakt, vragen gesteld, informatie gevraagd, moties ingediend. Over grote onderwerpen, zeker die welke onder de verantwoordelijkheid van de wethouders vallen, valt minder te vertellen, omdat het werk daarvoor als het ware onder water plaatsvindt, in de sfeer van de bestuurlijke voorbereiding. Want natuurlijk is Jan Lankreijer druk met het inzichtelijk maken van de boekhouding, de bestuurlijke verhoudingen met marktpartijen, aanbestedingsprocedures en noem maar op. Natuurlijk is Frits Huis druk met Omniworld, het zwembad & sporthal in Haven, het centrum voor top- en breedtesport in Almere Poort, alle sportverenigingen, de bedrijfsvoering van de gemeente (samen met Jan Lankreijer), personeelszaken en noem maar op. Allemaal voor een flink deel onzichtbaar.

Ook de werkgroep inwonerscontacten voornamelijk Rene van Gellekom en Rijk van der Linden heeft talloze contacten met bewonersgroepen die niet allemaal uitmonden in wereldschokkende besluiten. Maar de mensen kunnen wel terecht, letterlijk altijd, vierentwintig uur per etmaal.

De fractieleden en fractie-assistenten doen veel meer dan hier beschreven staat. Marien Vlug, Sander Bossink, Jan van Wierst, Wim Husmans, Wilma Akkerhuis en Jannie Degenhardt hebben een onwaarschijnlijk aantal contacten gehad met talloze organisaties, deels georganiseerd als werkbezoek, deels omdat mensen dat vroegen, deels uit eigen initiatief.

Vaak hebben we bezoekers op de fractievergadering en al onze vergaderingen zijn openbaar.

Bedenk dat we pas in mei 2002 aan de slag gingen, met een onervaren ploeg.

Dat is 10 maanden inclusief 2 maanden windstilte door vakanties. Wel hadden Jeroen Mulder en Marcel Roders enige ervaring en een beeld van ‘het wereldje’, maar voor de rest moesten we zelf onze weg vinden.

Voorwaar, we hebben ons best gedaan en we hebben we veel bereikt.

Aan de hand van het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere

Speerpunt 1.

Het koppelen van de groei van de voorzieningen aan de groei van de stad

Hier zijn we steeds duidelijk in geweest. Het is de leidraad geweest in het coalitieakkoord. Bij de nog lopende discussie over "Hoe hard groeien we door?" houden we hier aan vast. Dit principe is in feite overgenomen door de hele raad. Blijkbaar was het een volstrekt vanzelfsprekend standpunt.

De magneetzweefbaan afwijzen was een teken aan Den Haag dat Almere niet meer alleen voor het landsbelang bestaat zonder dat het land daar iets tegenover stelt.

Buurtcentra: het college heeft geprobeerd in te grijpen door binnen het budget van De Schoor het accent op jeugd te leggen en het buurthuiswerk inhoudelijk en qua personeel te hervormen. Dit stuitte op weerstand bij andere raadsfracties. Dit zal nog een staartje hebben.

Reserveren ruimte voor toekomstig verkeer. We zijn nog niet in de gelegenheid geweest dit principe toe te passen. Maar als er in de planning Almere Poort ruimte overblijft, moet hier aan gedacht worden. Bij de ontwikkeling van Almere-Hout, het denkwerk is begonnen voor bouwen over 10 jaar, nemen we dit mee.

Kleinschalige cultuur voorzieningen. We schreven in het verkiezingsprogramma dat het theater al een eind op weg was, maar dat we liever vier kleine cultuurcentra van 20 miljoen zagen. Het is een uitgebreid cultuurcentrum geworden met één grote multifunctionele zaal en twee kleinere zalen van 80 miljoen geworden. Maar we hebben stevige afspraken gemaakt binnen de coalitie over de maximumprijs. Dit is een goed onderbouwd compromis, onder meer door de forse kapitaalsvernietiging bij geheel stoppen van dit project en de narigheid en kosten die dit oproept voor de huidige bibliotheek en CKV. U kent ons alternatief van de website.

Wat blijft is het risico dat het theater/ckv niet voor die prijs gebouwd kan worden. Dan beginnen we overnieuw. Dat is de afspraak. Ook kan de financiële gezondheid van de stad de komende jaren tegen gaan vallen. Dan kunnen we een probleem krijgen met de exploitatie (niet zo zeer met de investering). We zullen zien. In mei krijgen we de exploitatieoverzichten, in september wordt over de bouw besloten.

Onze wethouder Lankreijer heeft als portefeuillehouder Stadscentrum een stevige vinger in de realisatie van dit project. Het theater/CKV is door hem als het ware uit de Almere Hart C.V. getild, zoals het hoort voor een publieke voorziening.

Popmuziekzaal. Deze was vrijwel klaar. Weggeven aan Almere Hart C.V. was ook onzin, want dan ben je zeker de grip kwijt. Het gaat wel om jeugdcultuur en dat is een publieke taak. Uitgaansmogelijkheden is nu net iets wat iedereen wil; wij zeker. Maar het ding is royaal overprijst.

Wederom een monster uit het verleden. Knarsetandend hebben we de aankoop moeten aanvaarden.

De bouw van nieuwe scholen en onderhoud van bestaande scholen is een lastig probleem. Dit heeft diepe wortels in het verleden, waarbij we ons afvragen of het probleem nu te lastig is, of dat je van matig bestuur in het verleden moet spreken. In ieder geval zijn er verschillende wethouders op gevallen. We steunen de aanpak van wethouder Haanstra. Maar elke oplossing bekijken we apart, zoals de bouw van de Montessori school in het park Laterna Magica in Filmwijk. We blijven druk uitoefenen op het college.

Het dekkingspercentage van het aantal peuterspeelzaalplekken in relatie tot het totaal aantal peuters is dit jaar gestegen en gaat naar 50 %.

Kinderopvang in het algemeen vinden wij een economische motor. Een stad waar kinderopvang goed geregeld is, zuigt werknemers aan.

Betaalbare huurwoningen. Dit onderwerp gaat komen. Wel is er al met de coalitie afgesproken dat we versneld starterswoningen willen.

Kleine buurtwinkels. Dit is nog niet aan de orde, maar wellicht dat we nog invloed kunnen uitoefenen op nieuwe winkelcentra in stadsdelen en het stadshart (ruimte voor kleine ondernemers) en op de planning van buurtwinkelcentra (monopolies van supermarkten). We hebben voldoende ondernemers in de fractie om hier zeer attent op te zijn.

Stedenwijk. Hier hebben we nog niets aan gedaan. In het algemeen verwachten we dat het ombuigen van nieuw bouwen naar beheer van de bestaande stad doorzet. We denken dat we voldoende invloed hebben om deze trend door te laten zetten. Recent heeft raadslid Marien Vlug een lumineuze methodiek ontworpen om budgetten voor wijkbeheer te verdelen over de wijken. Binnenkort horen we er meer van.

Onderhoud van de stad.

Hier is ruimte geschapen ter waarde van enkele miljoenen structureel voor het onderhoud van groen en de rest. Zonder onze wethouder en zonder onze stemmen in de raad was de ouderwetse wijze van aanbesteden nog jaren door gegaan. Het was duidelijk dat de stad al vele jaren teveel aan onderhoud heeft betaald. Wist u dat het leegzuigen van een rioolput in Almere 15 euro oplevert en dat zo’n putzuigersbedrijf bij 5 euro de prijs in andere gemeenten - nog net een winstje maakt?

Speerpunt 2

Verbeteren kwaliteit en openheid van bestuur We denken dat we een forse invloed hebben op de bestuurscultuur. Ook hebben we één externe wethouder geleverd. Totaal hebben we met twee goed functionerende wethouders een krachtige stem in de cultuur van het bestuur. We hebben het aangedurfd de portefeuilles financiën, stadscentrum, P&O, interne organisatie en Sport & Recreatie te nemen. Hier zijn belangrijke zaken gaande. Het college van B & W bestuurt collegiaal.Dit is een trendbreuk. Vorige colleges bestonden uit vakwethouders en werden gedomineerd door de belangrijkste wethouder van de grootste partij.We hebben een enquête-commissie Omniworld ingesteld die gaat over de kwaliteit van het bestuur. Openheid, de feiten op tafel, dat is de opdracht aan de enquêtecommissie. We verwachten voor de zomer de openbare verhoren en na de zomer het rapport. De hele ontmanteling van de N.V.Sportcomplex Almere (Omniworld) gebeurt in volstrekte openheid.Actieve gemeenteraad en duaal bestel. Wij weten niet beter. Maar omstanders vertellen ons dat we een wezenlijke invloed hebben op de macht van de raad, op de omgangsvormen en op de inbreng van inhoudelijk bepaalde onderwerpen. We kunnen niet vergelijken, maar de commissie- en raadsvergaderingen kennen nogal eens een helemaal niet voorspelbaar verloop. In ieder geval Leefbaar Almere is regelmatig een pietsje onvoorspelbaar. Ook de hoorzittingen in velerlei soort tekenen de open, luisterende sfeer. Natuurlijk zijn we niet de enige fractie die deze cultuur bepaalt. Maar we zijn zeker niet de saaiste en meest volgende fractie; integendeel.

Website. Nog steeds is dit een voornaam discussieforum voor lastige politieke en bestuurlijke problemen. Het heeft zijn ups and downs, maar het is een levend en opiniebepalend medium. Onlangs is onze webmaster Marien Vlug genomineerd voor de prijs van het meest digitale raadslid.Tijdens raadsvergaderingen zijn we online.Minder adviesbureau’s. Het kan niet zonder, dat is wel duidelijk. Maar onze wethouders houden dit scherp in de gaten.

Financiën. Zie Speerpunt 3, Financiën.

Woningverdeling. We zijn gekomen met cijfers over wachttijden (van Jolanda van Dijk van Groen Links gehad), dringen steeds aan op recente cijfers hierover. We hebben geageerd tegen het woningverdelingsysteem. In de loop van 2003 komen gegevens hierover van wethouder Bijl. Dan wordt het grote politiek. We willen het net ingevoerde urgentiesysteem herzien, omdat het niet werkt. We denken aan wederom een urgentiecommissie. Die draaide uitstekend en rechtvaardig, voor de echte noodgevallen. Ook willen we mensen met een economische binding voordeel geven bij de woningverdeling.

Dit onderwerp loopt nog jaren door. We hebben de wijze van aanbesteding bij de Noorderplassen aan de orde gesteld.

We hebben samen met de PvdA de wijze van aanbesteding van het onderhoud van de stad hervormd, als hier vermeld, met miljoenen lager kosten als resultaat. Het bestuur heeft jarenlang zitten slapen.

Gekozen burgemeester. Hier hebben we een zwaar punt van gemaakt. We zijn niet in de vertrouwenscommissie gaan zitten.

 

Speerpunt 3

Gemeenschapsgeld naar gemeenschapsdoelen We zijn Omniworld aan het ontmantelen. We weerstaan de emoties van de voetbalwereld. De fractie heeft de rug recht gehouden, in tegenstelling tot veel andere fracties en veel andere gemeenteraden in den lande. We onderzoeken eventuele geldverspilling binnen Omniworld (enquêtecommissie.).

Op de publiek-private constructie Almere Hart C.V. hebben we een forse aanval gedaan. Dit heeft in stilte geleid tot een aantal resultaten van onze wethouder Lankreijer voor het Stadscentrum. Onder meer is de ontwikkeling van het theater/ckv uit Almere Hart C.V. gehaald. De wijze van aanbesteden wordt zodanig dat het risico op tegenvallers verkleind wordt. De constructie van Almere Hart C.V. is grondig doorgelicht. Hierna kunnen we bezien hoe we nog enigszins invloed en geld kunnen binnenhalen, of in ieder geval deze publiek-private constructie zodanig in de hand kunnen krijgen dat er minder nadelen en meer voordelen voor de gemeente uit voortkomen. Geleidelijk aan krijgen we grip op deze ons inziens ongelukkige publiek-private constructie voor de ontwikkeling van het stadscentrum.

Over de aankoop van de Popmuziekzaal/disco hebben we stampij gemaakt, maar de schade was al gedaan. Het stond er al en het is veel te duur geworden.

Financiën. We zijn bij de begrotingsbesprekingen medebepalend geweest voor de ruimte die onze wethouder van financiën nodig had om schoon schip te maken. Er is geleefd van de spaarcenten van de stad. Waarschijnlijk zijn we veel armer dan het nu schijnt. Als dat beroerder wordt dan we nu weten, dan zullen we hard snijden in de uitgaven. De jaren 2003-2004 zijn waarschijnlijk de jaren der waarheid. Het potverteren moet stoppen. Bij herhaling hebben hierover ons standpunt duidelijk gemaakt.

Eén keer hebben volgens dit principe gezondigd, namelijk bij de daklozenopvang. Daar is een motie van ons over aangenomen zonder keurige dekking.

We hebben Stichting Stadspromotie aangepakt. Deze semioverheids-monopolist kost te veel en levert te weinig op. We zullen de SSA kritisch blijven volgen en de gelden die naar de stichting gaan zonodig opnieuw ter discussie stellen. Hier krijgen we nogal wat emoties van de bevolking over ons heen.

 

Speerpunt 4

Behoud van het groen Over het onderwerp hoogbouw beperking hebben zich nog geen kansen aangeboden. Hier moeten we nog over nadenken. Het onderhoud van het groen op wijkniveau heeft tot vele contacten en heftige debatten geleid over wie dit bepaalt: de gemeente of de bewoners. Wij vonden dat de bewoners op kleinschalig niveau bepalen hoe dit moet.

Over het onderwerp hoogbouw beperking hebben zich nog geen kansen aangeboden. Hier moeten we nog over nadenken. Het onderhoud van het groen op wijkniveau heeft tot vele contacten en heftige debatten geleid over wie dit bepaalt: de gemeente of de bewoners. Wij vonden dat de bewoners op kleinschalig niveau bepalen hoe dit moet.

Dit hebben we verloren. Nu zijn er weer afspraken met de coalitie gemaakt om het wijkbeheer te versterken en de bewoners als het ware een eigen budget te geven. Hier hoort u binnenkort meer over.

Behoud van het weiland bij de Gooimeerdijk is niet gelukt. De ontwikkeling van deze miljonairswijk was al te ver gevorderd.

 

Speerpunt 5

Jeugd

Wethouder Faber heeft jeugd in zijn portefeuillle. Onze wethouder Huis heeft de regie over jeugdbeleid. In 2003 is ‘jeugd’ het thema van de raad geworden. Dit loopt nog. Op allerlei gebieden is dit terug te vinden.

Coffeeshops zijn aan de orde geweest toen iemand in Almere Haven een tweede coffeeshop wilde vestigen. De ondernemer heeft zich teruggetrokken voordat hierover besloten moest worden.

Verbetering jeugdhulpverlening. Dit ligt nog ver uit het zicht van de raad, ook omdat het onder provinciale en landelijke overheden valt. Het gaat niet goed in deze sector. Misschien dat hier andere wegen bewandeld moeten worden.

 

Speerpunt 6

Vrij parkeren

De jaarlijkse parkeertariefsverhoging is niet doorgaan in afwachting van het grote parkeerdebat in 2003. Een werkgroep parkeren van fractieleden en wethouders is dit aan het voorbereiden. Onze wethouder Lankreijer heeft hier veel ervaring mee en zet die ervaring in. De portefeuille parkeren is in goede handen bij wethouder Visser. Parkeren wordt één van de grote onderwerpen van 2003.

 

Speerpunt 7

Veiligheid Dit thema hopen we in 2004 aan te pakken. Er zijn voldoende voorbeelden bij andere Nederlandse gemeenten om van te leren. Onze nieuwe politiechef hebben we uitgenodigd om hierover te praten tijdens de ledenvergadering van maart 2003. Op de website zijn de afgelopen 3 jaar vaak heftige discussiedraden te zien over veiligheid op straat.

Speerpunt 8

Welzijn en kwaliteit Hier hebben we wat gedaan aan opvang daklozen. Met twee moties is het Leger des Heils versterkt in de zorg voor deze groep. Dit loopt nog door.

Buggies.. We hebben mede druk uitgeoefend op Connexxion om ruimte te scheppen voor kinderwagens in de bus. Dit is uiteindelijk geregeld tussen gemeente en Connexxion. En het is in de aanbestedingsvoorwaarden terecht gekomen van de nieuwe overeenkomst met de onderneming die als beste uit de

(Europese) aanbesteding komt.

Kosten stadsverwarming. Er was een vraag van een betrokken iemand.

Hierover is een vraag aan het college gesteld
die al eerder gesteld was door de ouderenpartij, maar nooit beantwoord en we hebben een goed onderbouwd antwoord van het college gekregen: er is geen verschil in kosten met gewone verwarming.

Verspreiding Groene Weekblad: Hierover zijn principiële vragen gesteld aan het college, met correct antwoord.

Stadswerfpark / Sporthal Almere Haven. Hierover zijn meerdere contacten geweest met omwonenden. Veel papierwerk, veel informatie. Dit onderwerp komt bovendrijven in 2003.

Bibliotheek. Dit onderwerp is grondig bestudeerd door ons. Er zit een hoop lucht in dat gebouw vol met architectonische allure en een toerekening van kosten die wat ons betreft veel te duur uitpakt. In mei 2003 komt dit terug.

Daklozenopvang. Hierover hebben we een motie ingediend om de financiering van het Leger des Heils project voor jongeren "Enkeltje Zelfstandig" structureel te financieren, en formatieplaats voor een beleidsambtenaar incidenteel; omgekeerd dus. Deze motie is aangenomen door de raad.

Ook hebben we een motie ingediend over de uitbreiding van de daklozenopvang, bv in AZC. Deze was wat stout, namelijk met een wel heel erg creatieve financiële dekking. Deze motie is aangenomen door de raad.

Speerpunt 9

Bedrijvigheid Dit is een onderbelicht onderdeel. Wel zijn we druk met het controleren van de investeringen in de IT, de Kennisstad projecten.

Speerpunt 10

Toekomst Verplaatsting Podium. Dit is niet gelukt. Alle andere fracties lijken wel gek. We snappen nog steeds niet waarom de rest van de raad hier 300.000 euro per jaar voor uit wil geven.

 

Conclusie:

We hebben donders veel gedaan, veel bereikt, en we zijn nog maar een jaar bezig. Ik hoop dat we voortdurend even stevig bekritiseerd worden als afgelopen jaar. Dat houdt ons scherp.

Maart 2002-2003

Deze opsomming is onvolledig. Over veel kleinere onderwerpen hebben we ons druk gemaakt, vragen gesteld, informatie gevraagd, moties ingediend. Over grote onderwerpen, zeker die welke onder de verantwoordelijkheid van de wethouders vallen, valt minder te vertellen, omdat het werk daarvoor als het ware onder water plaatsvindt, in de sfeer van de bestuurlijke voorbereiding. Want natuurlijk is Jan Lankreijer druk met het inzichtelijk maken van de boekhouding, de bestuurlijke verhoudingen met marktpartijen, aanbestedingsprocedures en noem maar op. Natuurlijk is Frits Huis druk met Omniworld, het zwembad & sporthal in Haven, het centrum voor top- en breedtesport in Almere Poort, alle sportverenigingen, de bedrijfsvoering van de gemeente (samen met Jan Lankreijer), personeelszaken en noem maar op. Allemaal voor een flink deel onzichtbaar.

Ook de werkgroep inwonerscontacten voornamelijk Rene van Gellekom en Rijk van der Linden heeft talloze contacten met bewonersgroepen die niet allemaal uitmonden in wereldschokkende besluiten. Maar de mensen kunnen wel terecht, letterlijk altijd, vierentwintig uur per etmaal.

De fractieleden en fractie-assistenten doen veel meer dan hier beschreven staat. Marien Vlug, Sander Bossink, Jan van Wierst, Wim Husmans, Wilma Akkerhuis en Jannie Degenhardt hebben een onwaarschijnlijk aantal contacten gehad met talloze organisaties, deels georganiseerd als werkbezoek, deels omdat mensen dat vroegen, deels uit eigen initiatief.

Vaak hebben we bezoekers op de fractievergadering en al onze vergaderingen zijn openbaar.

Bedenk dat we pas in mei 2002 aan de slag gingen, met een onervaren ploeg.

Dat is 10 maanden inclusief 2 maanden windstilte door vakanties. Wel hadden Jeroen Mulder en Marcel Roders enige ervaring en een beeld van ‘het wereldje’, maar voor de rest moesten we zelf onze weg vinden.

Voorwaar, we hebben ons best gedaan en we hebben we veel bereikt.

Aan de hand van het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere

Speerpunt 1.

Het koppelen van de groei van de voorzieningen aan de groei van de stad

Hier zijn we steeds duidelijk in geweest. Het is de leidraad geweest in het coalitieakkoord. Bij de nog lopende discussie over "Hoe hard groeien we door?" houden we hier aan vast. Dit principe is in feite overgenomen door de hele raad. Blijkbaar was het een volstrekt vanzelfsprekend standpunt.

De magneetzweefbaan afwijzen was een teken aan Den Haag dat Almere niet meer alleen voor het landsbelang bestaat zonder dat het land daar iets tegenover stelt.

Buurtcentra: het college heeft geprobeerd in te grijpen door binnen het budget van De Schoor het accent op jeugd te leggen en het buurthuiswerk inhoudelijk en qua personeel te hervormen. Dit stuitte op weerstand bij andere raadsfracties. Dit zal nog een staartje hebben.

Reserveren ruimte voor toekomstig verkeer. We zijn nog niet in de gelegenheid geweest dit principe toe te passen. Maar als er in de planning Almere Poort ruimte overblijft, moet hier aan gedacht worden. Bij de ontwikkeling van Almere-Hout, het denkwerk is begonnen voor bouwen over 10 jaar, nemen we dit mee.

Kleinschalige cultuur voorzieningen. We schreven in het verkiezingsprogramma dat het theater al een eind op weg was, maar dat we liever vier kleine cultuurcentra van 20 miljoen zagen. Het is een uitgebreid cultuurcentrum geworden met één grote multifunctionele zaal en twee kleinere zalen van 80 miljoen geworden. Maar we hebben stevige afspraken gemaakt binnen de coalitie over de maximumprijs. Dit is een goed onderbouwd compromis, onder meer door de forse kapitaalsvernietiging bij geheel stoppen van dit project en de narigheid en kosten die dit oproept voor de huidige bibliotheek en CKV. U kent ons alternatief van de website.

Wat blijft is het risico dat het theater/ckv niet voor die prijs gebouwd kan worden. Dan beginnen we overnieuw. Dat is de afspraak. Ook kan de financiële gezondheid van de stad de komende jaren tegen gaan vallen. Dan kunnen we een probleem krijgen met de exploitatie (niet zo zeer met de investering). We zullen zien. In mei krijgen we de exploitatieoverzichten, in september wordt over de bouw besloten.

Onze wethouder Lankreijer heeft als portefeuillehouder Stadscentrum een stevige vinger in de realisatie van dit project. Het theater/CKV is door hem als het ware uit de Almere Hart C.V. getild, zoals het hoort voor een publieke voorziening.

Popmuziekzaal. Deze was vrijwel klaar. Weggeven aan Almere Hart C.V. was ook onzin, want dan ben je zeker de grip kwijt. Het gaat wel om jeugdcultuur en dat is een publieke taak. Uitgaansmogelijkheden is nu net iets wat iedereen wil; wij zeker. Maar het ding is royaal overprijst.

Wederom een monster uit het verleden. Knarsetandend hebben we de aankoop moeten aanvaarden.

De bouw van nieuwe scholen en onderhoud van bestaande scholen is een lastig probleem. Dit heeft diepe wortels in het verleden, waarbij we ons afvragen of het probleem nu te lastig is, of dat je van matig bestuur in het verleden moet spreken. In ieder geval zijn er verschillende wethouders op gevallen. We steunen de aanpak van wethouder Haanstra. Maar elke oplossing bekijken we apart, zoals de bouw van de Montessori school in het park Laterna Magica in Filmwijk. We blijven druk uitoefenen op het college.

Het dekkingspercentage van het aantal peuterspeelzaalplekken in relatie tot het totaal aantal peuters is dit jaar gestegen en gaat naar 50 %.

Kinderopvang in het algemeen vinden wij een economische motor. Een stad waar kinderopvang goed geregeld is, zuigt werknemers aan.

Betaalbare huurwoningen. Dit onderwerp gaat komen. Wel is er al met de coalitie afgesproken dat we versneld starterswoningen willen.

Kleine buurtwinkels. Dit is nog niet aan de orde, maar wellicht dat we nog invloed kunnen uitoefenen op nieuwe winkelcentra in stadsdelen en het stadshart (ruimte voor kleine ondernemers) en op de planning van buurtwinkelcentra (monopolies van supermarkten). We hebben voldoende ondernemers in de fractie om hier zeer attent op te zijn.

Stedenwijk. Hier hebben we nog niets aan gedaan. In het algemeen verwachten we dat het ombuigen van nieuw bouwen naar beheer van de bestaande stad doorzet. We denken dat we voldoende invloed hebben om deze trend door te laten zetten. Recent heeft raadslid Marien Vlug een lumineuze methodiek ontworpen om budgetten voor wijkbeheer te verdelen over de wijken. Binnenkort horen we er meer van.

Onderhoud van de stad.

Hier is ruimte geschapen ter waarde van enkele miljoenen structureel voor het onderhoud van groen en de rest. Zonder onze wethouder en zonder onze stemmen in de raad was de ouderwetse wijze van aanbesteden nog jaren door gegaan. Het was duidelijk dat de stad al vele jaren teveel aan onderhoud heeft betaald. Wist u dat het leegzuigen van een rioolput in Almere 15 euro oplevert en dat zo’n putzuigersbedrijf bij 5 euro de prijs in andere gemeenten - nog net een winstje maakt?

Speerpunt 2

Verbeteren kwaliteit en openheid van bestuur We denken dat we een forse invloed hebben op de bestuurscultuur. Ook hebben we één externe wethouder geleverd. Totaal hebben we met twee goed functionerende wethouders een krachtige stem in de cultuur van het bestuur. We hebben het aangedurfd de portefeuilles financiën, stadscentrum, P&O, interne organisatie en Sport & Recreatie te nemen. Hier zijn belangrijke zaken gaande. Het college van B & W bestuurt collegiaal.Dit is een trendbreuk. Vorige colleges bestonden uit vakwethouders en werden gedomineerd door de belangrijkste wethouder van de grootste partij.We hebben een enquête-commissie Omniworld ingesteld die gaat over de kwaliteit van het bestuur. Openheid, de feiten op tafel, dat is de opdracht aan de enquêtecommissie. We verwachten voor de zomer de openbare verhoren en na de zomer het rapport. De hele ontmanteling van de N.V.Sportcomplex Almere (Omniworld) gebeurt in volstrekte openheid.Actieve gemeenteraad en duaal bestel. Wij weten niet beter. Maar omstanders vertellen ons dat we een wezenlijke invloed hebben op de macht van de raad, op de omgangsvormen en op de inbreng van inhoudelijk bepaalde onderwerpen. We kunnen niet vergelijken, maar de commissie- en raadsvergaderingen kennen nogal eens een helemaal niet voorspelbaar verloop. In ieder geval Leefbaar Almere is regelmatig een pietsje onvoorspelbaar. Ook de hoorzittingen in velerlei soort tekenen de open, luisterende sfeer. Natuurlijk zijn we niet de enige fractie die deze cultuur bepaalt. Maar we zijn zeker niet de saaiste en meest volgende fractie; integendeel.

Website. Nog steeds is dit een voornaam discussieforum voor lastige politieke en bestuurlijke problemen. Het heeft zijn ups and downs, maar het is een levend en opiniebepalend medium. Onlangs is onze webmaster Marien Vlug genomineerd voor de prijs van het meest digitale raadslid.Tijdens raadsvergaderingen zijn we online.Minder adviesbureau’s. Het kan niet zonder, dat is wel duidelijk. Maar onze wethouders houden dit scherp in de gaten.

Financiën. Zie Speerpunt 3, Financiën.

Woningverdeling. We zijn gekomen met cijfers over wachttijden (van Jolanda van Dijk van Groen Links gehad), dringen steeds aan op recente cijfers hierover. We hebben geageerd tegen het woningverdelingsysteem. In de loop van 2003 komen gegevens hierover van wethouder Bijl. Dan wordt het grote politiek. We willen het net ingevoerde urgentiesysteem herzien, omdat het niet werkt. We denken aan wederom een urgentiecommissie. Die draaide uitstekend en rechtvaardig, voor de echte noodgevallen. Ook willen we mensen met een economische binding voordeel geven bij de woningverdeling.

Dit onderwerp loopt nog jaren door. We hebben de wijze van aanbesteding bij de Noorderplassen aan de orde gesteld.

We hebben samen met de PvdA de wijze van aanbesteding van het onderhoud van de stad hervormd, als hier vermeld, met miljoenen lager kosten als resultaat. Het bestuur heeft jarenlang zitten slapen.

Gekozen burgemeester. Hier hebben we een zwaar punt van gemaakt. We zijn niet in de vertrouwenscommissie gaan zitten.

 

Speerpunt 3

Gemeenschapsgeld naar gemeenschapsdoelen We zijn Omniworld aan het ontmantelen. We weerstaan de emoties van de voetbalwereld. De fractie heeft de rug recht gehouden, in tegenstelling tot veel andere fracties en veel andere gemeenteraden in den lande. We onderzoeken eventuele geldverspilling binnen Omniworld (enquêtecommissie.).

Op de publiek-private constructie Almere Hart C.V. hebben we een forse aanval gedaan. Dit heeft in stilte geleid tot een aantal resultaten van onze wethouder Lankreijer voor het Stadscentrum. Onder meer is de ontwikkeling van het theater/ckv uit Almere Hart C.V. gehaald. De wijze van aanbesteden wordt zodanig dat het risico op tegenvallers verkleind wordt. De constructie van Almere Hart C.V. is grondig doorgelicht. Hierna kunnen we bezien hoe we nog enigszins invloed en geld kunnen binnenhalen, of in ieder geval deze publiek-private constructie zodanig in de hand kunnen krijgen dat er minder nadelen en meer voordelen voor de gemeente uit voortkomen. Geleidelijk aan krijgen we grip op deze ons inziens ongelukkige publiek-private constructie voor de ontwikkeling van het stadscentrum.

Over de aankoop van de Popmuziekzaal/disco hebben we stampij gemaakt, maar de schade was al gedaan. Het stond er al en het is veel te duur geworden.

Financiën. We zijn bij de begrotingsbesprekingen medebepalend geweest voor de ruimte die onze wethouder van financiën nodig had om schoon schip te maken. Er is geleefd van de spaarcenten van de stad. Waarschijnlijk zijn we veel armer dan het nu schijnt. Als dat beroerder wordt dan we nu weten, dan zullen we hard snijden in de uitgaven. De jaren 2003-2004 zijn waarschijnlijk de jaren der waarheid. Het potverteren moet stoppen. Bij herhaling hebben hierover ons standpunt duidelijk gemaakt.

Eén keer hebben volgens dit principe gezondigd, namelijk bij de daklozenopvang. Daar is een motie van ons over aangenomen zonder keurige dekking.

We hebben Stichting Stadspromotie aangepakt. Deze semioverheids-monopolist kost te veel en levert te weinig op. We zullen de SSA kritisch blijven volgen en de gelden die naar de stichting gaan zonodig opnieuw ter discussie stellen. Hier krijgen we nogal wat emoties van de bevolking over ons heen.

 

Speerpunt 4

Behoud van het groen Over het onderwerp hoogbouw beperking hebben zich nog geen kansen aangeboden. Hier moeten we nog over nadenken. Het onderhoud van het groen op wijkniveau heeft tot vele contacten en heftige debatten geleid over wie dit bepaalt: de gemeente of de bewoners. Wij vonden dat de bewoners op kleinschalig niveau bepalen hoe dit moet.

Over het onderwerp hoogbouw beperking hebben zich nog geen kansen aangeboden. Hier moeten we nog over nadenken. Het onderhoud van het groen op wijkniveau heeft tot vele contacten en heftige debatten geleid over wie dit bepaalt: de gemeente of de bewoners. Wij vonden dat de bewoners op kleinschalig niveau bepalen hoe dit moet.

Dit hebben we verloren. Nu zijn er weer afspraken met de coalitie gemaakt om het wijkbeheer te versterken en de bewoners als het ware een eigen budget te geven. Hier hoort u binnenkort meer over.

Behoud van het weiland bij de Gooimeerdijk is niet gelukt. De ontwikkeling van deze miljonairswijk was al te ver gevorderd.

 

Speerpunt 5

Jeugd

Wethouder Faber heeft jeugd in zijn portefeuillle. Onze wethouder Huis heeft de regie over jeugdbeleid. In 2003 is ‘jeugd’ het thema van de raad geworden. Dit loopt nog. Op allerlei gebieden is dit terug te vinden.

Coffeeshops zijn aan de orde geweest toen iemand in Almere Haven een tweede coffeeshop wilde vestigen. De ondernemer heeft zich teruggetrokken voordat hierover besloten moest worden.

Verbetering jeugdhulpverlening. Dit ligt nog ver uit het zicht van de raad, ook omdat het onder provinciale en landelijke overheden valt. Het gaat niet goed in deze sector. Misschien dat hier andere wegen bewandeld moeten worden.

 

Speerpunt 6

Vrij parkeren

De jaarlijkse parkeertariefsverhoging is niet doorgaan in afwachting van het grote parkeerdebat in 2003. Een werkgroep parkeren van fractieleden en wethouders is dit aan het voorbereiden. Onze wethouder Lankreijer heeft hier veel ervaring mee en zet die ervaring in. De portefeuille parkeren is in goede handen bij wethouder Visser. Parkeren wordt één van de grote onderwerpen van 2003.

 

Speerpunt 7

Veiligheid Dit thema hopen we in 2004 aan te pakken. Er zijn voldoende voorbeelden bij andere Nederlandse gemeenten om van te leren. Onze nieuwe politiechef hebben we uitgenodigd om hierover te praten tijdens de ledenvergadering van maart 2003. Op de website zijn de afgelopen 3 jaar vaak heftige discussiedraden te zien over veiligheid op straat.

Speerpunt 8

Welzijn en kwaliteit Hier hebben we wat gedaan aan opvang daklozen. Met twee moties is het Leger des Heils versterkt in de zorg voor deze groep. Dit loopt nog door.

Buggies.. We hebben mede druk uitgeoefend op Connexxion om ruimte te scheppen voor kinderwagens in de bus. Dit is uiteindelijk geregeld tussen gemeente en Connexxion. En het is in de aanbestedingsvoorwaarden terecht gekomen van de nieuwe overeenkomst met de onderneming die als beste uit de

(Europese) aanbesteding komt.

Kosten stadsverwarming. Er was een vraag van een betrokken iemand.

Hierover is een vraag aan het college gesteld
die al eerder gesteld was door de ouderenpartij, maar nooit beantwoord en we hebben een goed onderbouwd antwoord van het college gekregen: er is geen verschil in kosten met gewone verwarming.

Verspreiding Groene Weekblad: Hierover zijn principiële vragen gesteld aan het college, met correct antwoord.

Stadswerfpark / Sporthal Almere Haven. Hierover zijn meerdere contacten geweest met omwonenden. Veel papierwerk, veel informatie. Dit onderwerp komt bovendrijven in 2003.

Bibliotheek. Dit onderwerp is grondig bestudeerd door ons. Er zit een hoop lucht in dat gebouw vol met architectonische allure en een toerekening van kosten die wat ons betreft veel te duur uitpakt. In mei 2003 komt dit terug.

Daklozenopvang. Hierover hebben we een motie ingediend om de financiering van het Leger des Heils project voor jongeren "Enkeltje Zelfstandig" structureel te financieren, en formatieplaats voor een beleidsambtenaar incidenteel; omgekeerd dus. Deze motie is aangenomen door de raad.

Ook hebben we een motie ingediend over de uitbreiding van de daklozenopvang, bv in AZC. Deze was wat stout, namelijk met een wel heel erg creatieve financiële dekking. Deze motie is aangenomen door de raad.

Speerpunt 9

Bedrijvigheid Dit is een onderbelicht onderdeel. Wel zijn we druk met het controleren van de investeringen in de IT, de Kennisstad projecten.

Speerpunt 10

Toekomst Verplaatsting Podium. Dit is niet gelukt. Alle andere fracties lijken wel gek. We snappen nog steeds niet waarom de rest van de raad hier 300.000 euro per jaar voor uit wil geven.

 

Conclusie:

We hebben donders veel gedaan, veel bereikt, en we zijn nog maar een jaar bezig. Ik hoop dat we voortdurend even stevig bekritiseerd worden als afgelopen jaar. Dat houdt ons scherp.

 

Deze opsomming is onvolledig. Over veel kleinere onderwerpen hebben we ons druk gemaakt, vragen gesteld, informatie gevraagd, moties ingediend. Over grote onderwerpen, zeker die welke onder de verantwoordelijkheid van de wethouders vallen, valt minder te vertellen, omdat het werk daarvoor als het ware onder water plaatsvindt, in de sfeer van de bestuurlijke voorbereiding. Want natuurlijk is Jan Lankreijer druk met het inzichtelijk maken van de boekhouding, de bestuurlijke verhoudingen met marktpartijen, aanbestedingsprocedures en noem maar op. Natuurlijk is Frits Huis druk met Omniworld, het zwembad & sporthal in Haven, het centrum voor top- en breedtesport in Almere Poort, alle sportverenigingen, de bedrijfsvoering van de gemeente (samen met Jan Lankreijer), personeelszaken en noem maar op. Allemaal voor een flink deel onzichtbaar.

Ook de werkgroep inwonerscontacten voornamelijk Rene van Gellekom en Rijk van der Linden heeft talloze contacten met bewonersgroepen die niet allemaal uitmonden in wereldschokkende besluiten. Maar de mensen kunnen wel terecht, letterlijk altijd, vierentwintig uur per etmaal.

De fractieleden en fractie-assistenten doen veel meer dan hier beschreven staat. Marien Vlug, Sander Bossink, Jan van Wierst, Wim Husmans, Wilma Akkerhuis en Jannie Degenhardt hebben een onwaarschijnlijk aantal contacten gehad met talloze organisaties, deels georganiseerd als werkbezoek, deels omdat mensen dat vroegen, deels uit eigen initiatief.

Vaak hebben we bezoekers op de fractievergadering en al onze vergaderingen zijn openbaar.

Bedenk dat we pas in mei 2002 aan de slag gingen, met een onervaren ploeg.

Dat is 10 maanden inclusief 2 maanden windstilte door vakanties. Wel hadden Jeroen Mulder en Marcel Roders enige ervaring en een beeld van ‘het wereldje’, maar voor de rest moesten we zelf onze weg vinden.

Voorwaar, we hebben ons best gedaan en we hebben we veel bereikt.

Aan de hand van het verkiezingsprogramma van Leefbaar Almere

Speerpunt 1.

Het koppelen van de groei van de voorzieningen aan de groei van de stad

Hier zijn we steeds duidelijk in geweest. Het is de leidraad geweest in het coalitieakkoord. Bij de nog lopende discussie over "Hoe hard groeien we door?" houden we hier aan vast. Dit principe is in feite overgenomen door de hele raad. Blijkbaar was het een volstrekt vanzelfsprekend standpunt.

De magneetzweefbaan afwijzen was een teken aan Den Haag dat Almere niet meer alleen voor het landsbelang bestaat zonder dat het land daar iets tegenover stelt.

Buurtcentra: het college heeft geprobeerd in te grijpen door binnen het budget van De Schoor het accent op jeugd te leggen en het buurthuiswerk inhoudelijk en qua personeel te hervormen. Dit stuitte op weerstand bij andere raadsfracties. Dit zal nog een staartje hebben.

Reserveren ruimte voor toekomstig verkeer. We zijn nog niet in de gelegenheid geweest dit principe toe te passen. Maar als er in de planning Almere Poort ruimte overblijft, moet hier aan gedacht worden. Bij de ontwikkeling van Almere-Hout, het denkwerk is begonnen voor bouwen over 10 jaar, nemen we dit mee.

Kleinschalige cultuur voorzieningen. We schreven in het verkiezingsprogramma dat het theater al een eind op weg was, maar dat we liever vier kleine cultuurcentra van 20 miljoen zagen. Het is een uitgebreid cultuurcentrum geworden met één grote multifunctionele zaal en twee kleinere zalen van 80 miljoen geworden. Maar we hebben stevige afspraken gemaakt binnen de coalitie over de maximumprijs. Dit is een goed onderbouwd compromis, onder meer door de forse kapitaalsvernietiging bij geheel stoppen van dit project en de narigheid en kosten die dit oproept voor de huidige bibliotheek en CKV. U kent ons alternatief van de website.

Wat blijft is het risico dat het theater/ckv niet voor die prijs gebouwd kan worden. Dan beginnen we overnieuw. Dat is de afspraak. Ook kan de financiële gezondheid van de stad de komende jaren tegen gaan vallen. Dan kunnen we een probleem krijgen met de exploitatie (niet zo zeer met de investering). We zullen zien. In mei krijgen we de exploitatieoverzichten, in september wordt over de bouw besloten.

Onze wethouder Lankreijer heeft als portefeuillehouder Stadscentrum een stevige vinger in de realisatie van dit project. Het theater/CKV is door hem als het ware uit de Almere Hart C.V. getild, zoals het hoort voor een publieke voorziening.

Popmuziekzaal. Deze was vrijwel klaar. Weggeven aan Almere Hart C.V. was ook onzin, want dan ben je zeker de grip kwijt. Het gaat wel om jeugdcultuur en dat is een publieke taak. Uitgaansmogelijkheden is nu net iets wat iedereen wil; wij zeker. Maar het ding is royaal overprijst.

Wederom een monster uit het verleden. Knarsetandend hebben we de aankoop moeten aanvaarden.

De bouw van nieuwe scholen en onderhoud van bestaande scholen is een lastig probleem. Dit heeft diepe wortels in het verleden, waarbij we ons afvragen of het probleem nu te lastig is, of dat je van matig bestuur in het verleden moet spreken. In ieder geval zijn er verschillende wethouders op gevallen. We steunen de aanpak van wethouder Haanstra. Maar elke oplossing bekijken we apart, zoals de bouw van de Montessori school in het park Laterna Magica in Filmwijk. We blijven druk uitoefenen op het college.

Het dekkingspercentage van het aantal peuterspeelzaalplekken in relatie tot het totaal aantal peuters is dit jaar gestegen en gaat naar 50 %.

Kinderopvang in het algemeen vinden wij een economische motor. Een stad waar kinderopvang goed geregeld is, zuigt werknemers aan.

Betaalbare huurwoningen. Dit onderwerp gaat komen. Wel is er al met de coalitie afgesproken dat we versneld starterswoningen willen.

Kleine buurtwinkels. Dit is nog niet aan de orde, maar wellicht dat we nog invloed kunnen uitoefenen op nieuwe winkelcentra in stadsdelen en het stadshart (ruimte voor kleine ondernemers) en op de planning van buurtwinkelcentra (monopolies van supermarkten). We hebben voldoende ondernemers in de fractie om hier zeer attent op te zijn.

Stedenwijk. Hier hebben we nog niets aan gedaan. In het algemeen verwachten we dat het ombuigen van nieuw bouwen naar beheer van de bestaande stad doorzet. We denken dat we voldoende invloed hebben om deze trend door te laten zetten. Recent heeft raadslid Marien Vlug een lumineuze methodiek ontworpen om budgetten voor wijkbeheer te verdelen over de wijken. Binnenkort horen we er meer van.

Onderhoud van de stad.

Hier is ruimte geschapen ter waarde van enkele miljoenen structureel voor het onderhoud van groen en de rest. Zonder onze wethouder en zonder onze stemmen in de raad was de ouderwetse wijze van aanbesteden nog jaren door gegaan. Het was duidelijk dat de stad al vele jaren teveel aan onderhoud heeft betaald. Wist u dat het leegzuigen van een rioolput in Almere 15 euro oplevert en dat zo’n putzuigersbedrijf bij 5 euro de prijs in andere gemeenten - nog net een winstje maakt?

Speerpunt 2

Verbeteren kwaliteit en openheid van bestuur We denken dat we een forse invloed hebben op de bestuurscultuur. Ook hebben we één externe wethouder geleverd. Totaal hebben we met twee goed functionerende wethouders een krachtige stem in de cultuur van het bestuur. We hebben het aangedurfd de portefeuilles financiën, stadscentrum, P&O, interne organisatie en Sport & Recreatie te nemen. Hier zijn belangrijke zaken gaande. Het college van B & W bestuurt collegiaal.Dit is een trendbreuk. Vorige colleges bestonden uit vakwethouders en werden gedomineerd door de belangrijkste wethouder van de grootste partij.We hebben een enquête-commissie Omniworld ingesteld die gaat over de kwaliteit van het bestuur. Openheid, de feiten op tafel, dat is de opdracht aan de enquêtecommissie. We verwachten voor de zomer de openbare verhoren en na de zomer het rapport. De hele ontmanteling van de N.V.Sportcomplex Almere (Omniworld) gebeurt in volstrekte openheid.Actieve gemeenteraad en duaal bestel. Wij weten niet beter. Maar omstanders vertellen ons dat we een wezenlijke invloed hebben op de macht van de raad, op de omgangsvormen en op de inbreng van inhoudelijk bepaalde onderwerpen. We kunnen niet vergelijken, maar de commissie- en raadsvergaderingen kennen nogal eens een helemaal niet voorspelbaar verloop. In ieder geval Leefbaar Almere is regelmatig een pietsje onvoorspelbaar. Ook de hoorzittingen in velerlei soort tekenen de open, luisterende sfeer. Natuurlijk zijn we niet de enige fractie die deze cultuur bepaalt. Maar we zijn zeker niet de saaiste en meest volgende fractie; integendeel.

Website. Nog steeds is dit een voornaam discussieforum voor lastige politieke en bestuurlijke problemen. Het heeft zijn ups and downs, maar het is een levend en opiniebepalend medium. Onlangs is onze webmaster Marien Vlug genomineerd voor de prijs van het meest digitale raadslid.Tijdens raadsvergaderingen zijn we online.Minder adviesbureau’s. Het kan niet zonder, dat is wel duidelijk. Maar onze wethouders houden dit scherp in de gaten.

Financiën. Zie Speerpunt 3, Financiën.

Woningverdeling. We zijn gekomen met cijfers over wachttijden (van Jolanda van Dijk van Groen Links gehad), dringen steeds aan op recente cijfers hierover. We hebben geageerd tegen het woningverdelingsysteem. In de loop van 2003 komen gegevens hierover van wethouder Bijl. Dan wordt het grote politiek. We willen het net ingevoerde urgentiesysteem herzien, omdat het niet werkt. We denken aan wederom een urgentiecommissie. Die draaide uitstekend en rechtvaardig, voor de echte noodgevallen. Ook willen we mensen met een economische binding voordeel geven bij de woningverdeling.

Dit onderwerp loopt nog jaren door. We hebben de wijze van aanbesteding bij de Noorderplassen aan de orde gesteld.

We hebben samen met de PvdA de wijze van aanbesteding van het onderhoud van de stad hervormd, als hier vermeld, met miljoenen lager kosten als resultaat. Het bestuur heeft jarenlang zitten slapen.

Gekozen burgemeester. Hier hebben we een zwaar punt van gemaakt. We zijn niet in de vertrouwenscommissie gaan zitten.

 

Speerpunt 3

Gemeenschapsgeld naar gemeenschapsdoelen We zijn Omniworld aan het ontmantelen. We weerstaan de emoties van de voetbalwereld. De fractie heeft de rug recht gehouden, in tegenstelling tot veel andere fracties en veel andere gemeenteraden in den lande. We onderzoeken eventuele geldverspilling binnen Omniworld (enquêtecommissie.).

Op de publiek-private constructie Almere Hart C.V. hebben we een forse aanval gedaan. Dit heeft in stilte geleid tot een aantal resultaten van onze wethouder Lankreijer voor het Stadscentrum. Onder meer is de ontwikkeling van het theater/ckv uit Almere Hart C.V. gehaald. De wijze van aanbesteden wordt zodanig dat het risico op tegenvallers verkleind wordt. De constructie van Almere Hart C.V. is grondig doorgelicht. Hierna kunnen we bezien hoe we nog enigszins invloed en geld kunnen binnenhalen, of in ieder geval deze publiek-private constructie zodanig in de hand kunnen krijgen dat er minder nadelen en meer voordelen voor de gemeente uit voortkomen. Geleidelijk aan krijgen we grip op deze ons inziens ongelukkige publiek-private constructie voor de ontwikkeling van het stadscentrum.

Over de aankoop van de Popmuziekzaal/disco hebben we stampij gemaakt, maar de schade was al gedaan. Het stond er al en het is veel te duur geworden.

Financiën. We zijn bij de begrotingsbesprekingen medebepalend geweest voor de ruimte die onze wethouder van financiën nodig had om schoon schip te maken. Er is geleefd van de spaarcenten van de stad. Waarschijnlijk zijn we veel armer dan het nu schijnt. Als dat beroerder wordt dan we nu weten, dan zullen we hard snijden in de uitgaven. De jaren 2003-2004 zijn waarschijnlijk de jaren der waarheid. Het potverteren moet stoppen. Bij herhaling hebben hierover ons standpunt duidelijk gemaakt.

Eén keer hebben volgens dit principe gezondigd, namelijk bij de daklozenopvang. Daar is een motie van ons over aangenomen zonder keurige dekking.

We hebben Stichting Stadspromotie aangepakt. Deze semioverheids-monopolist kost te veel en levert te weinig op. We zullen de SSA kritisch blijven volgen en de gelden die naar de stichting gaan zonodig opnieuw ter discussie stellen. Hier krijgen we nogal wat emoties van de bevolking over ons heen.

 

Speerpunt 4

Behoud van het groen Over het onderwerp hoogbouw beperking hebben zich nog geen kansen aangeboden. Hier moeten we nog over nadenken. Het onderhoud van het groen op wijkniveau heeft tot vele contacten en heftige debatten geleid over wie dit bepaalt: de gemeente of de bewoners. Wij vonden dat de bewoners op kleinschalig niveau bepalen hoe dit moet.

Over het onderwerp hoogbouw beperking hebben zich nog geen kansen aangeboden. Hier moeten we nog over nadenken. Het onderhoud van het groen op wijkniveau heeft tot vele contacten en heftige debatten geleid over wie dit bepaalt: de gemeente of de bewoners. Wij vonden dat de bewoners op kleinschalig niveau bepalen hoe dit moet.

Dit hebben we verloren. Nu zijn er weer afspraken met de coalitie gemaakt om het wijkbeheer te versterken en de bewoners als het ware een eigen budget te geven. Hier hoort u binnenkort meer over.

Behoud van het weiland bij de Gooimeerdijk is niet gelukt. De ontwikkeling van deze miljonairswijk was al te ver gevorderd.

 

Speerpunt 5

Jeugd

Wethouder Faber heeft jeugd in zijn portefeuillle. Onze wethouder Huis heeft de regie over jeugdbeleid. In 2003 is ‘jeugd’ het thema van de raad geworden. Dit loopt nog. Op allerlei gebieden is dit terug te vinden.

Coffeeshops zijn aan de orde geweest toen iemand in Almere Haven een tweede coffeeshop wilde vestigen. De ondernemer heeft zich teruggetrokken voordat hierover besloten moest worden.

Verbetering jeugdhulpverlening. Dit ligt nog ver uit het zicht van de raad, ook omdat het onder provinciale en landelijke overheden valt. Het gaat niet goed in deze sector. Misschien dat hier andere wegen bewandeld moeten worden.

 

Speerpunt 6

Vrij parkeren

De jaarlijkse parkeertariefsverhoging is niet doorgaan in afwachting van het grote parkeerdebat in 2003. Een werkgroep parkeren van fractieleden en wethouders is dit aan het voorbereiden. Onze wethouder Lankreijer heeft hier veel ervaring mee en zet die ervaring in. De portefeuille parkeren is in goede handen bij wethouder Visser. Parkeren wordt één van de grote onderwerpen van 2003.

 

Speerpunt 7

Veiligheid Dit thema hopen we in 2004 aan te pakken. Er zijn voldoende voorbeelden bij andere Nederlandse gemeenten om van te leren. Onze nieuwe politiechef hebben we uitgenodigd om hierover te praten tijdens de ledenvergadering van maart 2003. Op de website zijn de afgelopen 3 jaar vaak heftige discussiedraden te zien over veiligheid op straat.

Speerpunt 8

Welzijn en kwaliteit Hier hebben we wat gedaan aan opvang daklozen. Met twee moties is het Leger des Heils versterkt in de zorg voor deze groep. Dit loopt nog door.

Buggies.. We hebben mede druk uitgeoefend op Connexxion om ruimte te scheppen voor kinderwagens in de bus. Dit is uiteindelijk geregeld tussen gemeente en Connexxion. En het is in de aanbestedingsvoorwaarden terecht gekomen van de nieuwe overeenkomst met de onderneming die als beste uit de

(Europese) aanbesteding komt.

Kosten stadsverwarming. Er was een vraag van een betrokken iemand.

Hierover is een vraag aan het college gesteld die al eerder gesteld was door de ouderenpartij, maar nooit beantwoord en we hebben een goed onderbouwd antwoord van het college gekregen: er is geen verschil in kosten met gewone verwarming.

Verspreiding Groene Weekblad: Hierover zijn principiële vragen gesteld aan het college, met correct antwoord.

Stadswerfpark / Sporthal Almere Haven. Hierover zijn meerdere contacten geweest met omwonenden. Veel papierwerk, veel informatie. Dit onderwerp komt bovendrijven in 2003.

Bibliotheek. Dit onderwerp is grondig bestudeerd door ons. Er zit een hoop lucht in dat gebouw vol met architectonische allure en een toerekening van kosten die wat ons betreft veel te duur uitpakt. In mei 2003 komt dit terug.

Daklozenopvang. Hierover hebben we een motie ingediend om de financiering van het Leger des Heils project voor jongeren "Enkeltje Zelfstandig" structureel te financieren, en formatieplaats voor een beleidsambtenaar incidenteel; omgekeerd dus. Deze motie is aangenomen door de raad.

Ook hebben we een motie ingediend over de uitbreiding van de daklozenopvang, bv in AZC. Deze was wat stout, namelijk met een wel heel erg creatieve financiële dekking. Deze motie is aangenomen door de raad.

Speerpunt 9

Bedrijvigheid Dit is een onderbelicht onderdeel. Wel zijn we druk met het controleren van de investeringen in de IT, de Kennisstad projecten.

Speerpunt 10

Toekomst Verplaatsting Podium. Dit is niet gelukt. Alle andere fracties lijken wel gek. We snappen nog steeds niet waarom de rest van de raad hier 300.000 euro per jaar voor uit wil geven.

 

Conclusie:

We hebben donders veel gedaan, veel bereikt, en we zijn nog maar een jaar bezig. Ik hoop dat we voortdurend even stevig bekritiseerd worden als afgelopen jaar. Dat houdt ons scherp.

Laatst aangepast op woensdag 02 juni 2010 20:03

Add comment


Security code
Refresh