Leefbaar Almere agendeert parkeren Buiten

dinsdag 21 februari 2012 16:52 administrator
Afdrukken PDF

De fractie van Leefbaar Almere heeft een agendavoorstel ingediend naar aanleiding van de beantwoording door het college van vragen van Leefbaar Almere over de invoering van betaald parkeren in Almere Buiten. De fractie stelde in oktober vorig jaar voor om de invoering van betaald parkeren in het centrum van Almere Buiten opnieuw met een jaar uit te stellen. Dit naar aanleiding van het feit dat de bouwactiviteiten in het centrum verdere vertraging hadden opgelopen. Aanvankelijk werd door een meerderheid van de raad en door het college enthousiast gereageerd op dit voorstel. Op de valreep kwam het college met de mededeling dat uitstel onmogelijk was, omdat met de Rijksbelastingdienst schriftelijk was overeengekomen dat invoering van betaald parkeren met ingang van 1 januari 2012 voorwaarde was voor teruggave van BTW over de door de gemeente gedane investeringen in parkeervoorzieningen in het centrum van Almere Buiten. De fractie van Leefbaar Almere vroeg inzage in het betreffende document. Het college gaf een briefwisseling vrij van september/oktober 2010 waaruit die voorwaarde zou blijken. Volgens de fractie van Leefbaar Almere is dit echter geenszins het geval.

Hieronder kunt u de tekst van het agendavoorstel lezen.

 

Agendavoorstel parkeren Almere Buiten

Aanleiding:

In de tweede helft van 2010 wist het college met succes de Rijksbelastingdienst (RBD) te overtuigen van de noodzaak om de invoering van betaald parkeren in het centrum van Almere Buiten uit te stellen tot 1 januari 2012. Het belangrijkste argument daarvoor was dat de bouwactiviteiten in het centrum vertraging hadden opgelopen. Volgens het college werd in een briefwisseling c.q. overeenkomst met de RBD[F1] aan het uitstel van invoering van betaald parkeren in Almere Buiten de vooraarde verbonden dat betaald parkeren uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 zou worden ingevoerd. Deze voorwaarde zou direct verband houden met een overeenkomst tussen de gemeente Almere en de RBD dat vanaf het moment van de eerste investering tot het einde van de exploitatie van de parkeergarages de gemeente Almere als ondernemer wordt aangemerkt. Daardoor wordt het betaald parkeren in Almere Buiten buiten het BTW Compensatiefonds (BCF) gehouden, hetgeen financieel voordelig is.

Gaandeweg 2011 werd duidelijk dat de vertraging van de bouwactiviteiten in het centrum van Almere Buiten groter was dan in 2010 was voorzien. Op basis van hetzelfde argument als door het college werd aangevoerd in 2010, vroeg de fractie van Leefbaar Almere in oktober 2011 het college opnieuw met de RBD in gesprek te gaan. Dit keer over de mogelijkheid de invoering van betaald parkeren met een jaar uit te stellen. Het tekort dat daardoor in de exploitatie van de parkeervoorzieningen zou optreden, zou door een lichte tariefsverhoging in de jaren daarna worden gecompenseerd. Het college weigerde op het voorstel van Leefbaar Almere in te gaan. Als argument daarvoor werd aangevoerd dat in de in oktober 2010 gesloten schriftelijke overeenkomst met de belastingdienst de voorwaarde was gesteld dat betaald parkeren in Almere Buiten met ingang van 1 januari 2012 zou worden ingevoerd. Indien de gemeente de invoering opnieuw zou uitstellen, zou dat gevolgen hebben voor de teruggave van BTW over de door de gemeente gedane investeringen in de parkeervoorzieningen.

Direct nadat betaald parkeren per 1 januari 2012 in het centrum van Almere Buiten was ingevoerd, daalden de omzetten van winkeliers in het centrum dramatisch. De ondernemers trokken aan de bel. Zij stelden ontslagen van werknemers en faillissementen in het vooruitzicht als geen maatregelen zouden worden genomen. De raad verzocht het college nadrukkelijk in overleg te treden met de ondernemers om te bezien hoe de nadelige effecten van de invoering van betaald parkeren konden worden aangepakt.

De fractie van Leefbaar Almere vroeg het schriftelijke document op waaruit zou blijken dat onwrikbaar met de belastingdienst was overeengekomen dat invoering van betaald parkeren in het centrum van Almere Buiten voorwaarde was voor BTW teruggave over de gemeentelijke investeringen in de parkeervoorzieningen. Het college gaf de briefwisseling tussen PWC en de RBD vrij.

Volgens de fractie van Leefbaar Almere is de inhoud van bovengenoemde briefwisseling in tegenspraak met de bewering van het college dat invoering van betaald parkeren met ingang van 1 januari 2012 voorwaarde is voor BTW teruggave. Er wordt overeengekomen dat vanaf het moment van de eerste investering tot het einde van de exploitatie van de parkeergarages Almere als ondernemer wordt aangemerkt. Een of meer voorwaarden worden daar, blijkens de brief van de RBD, niet aan verbonden. In de brief van de RBD wordt een afspraak vastgelegd dat het parkeren ‘om niet’ tot 1 januari 2012 onder het ondernemersregime zal vallen. Verder wordt overeengekomen dat de reeds met het BCF verrekende BTW wordt gecorrigeerd en alsnog in aftrek wordt gebracht onder het ondernemersregime. Er wordt in het geheel genomen geen voorwaarde en ook geen datum aan de vastgelegde afspraken gekoppeld. Weliswaar wordt in de briefwisseling drie keer de invoeringsdatum 1 januari 2012 aangehaald, maar niet meer dan als ‘uitgangspunt’. Van een harde overeenkomst is geen sprake.

De fractie van Leefbaar Almere komt tot de conclusie dat het college eind 2011 ten onrechte de indruk heeft gewekt dat het opnieuw uitstellen van de invoering van betaald parkeren in Almere Buiten onbespreekbaar was, omdat die invoeringsdatum in een schriftelijke overeenkomst met de RBD als harde voorwaarde voor BTW teruggave zou zijn vastgelegd.

Doel bespreking:

Doel van de bespreking is een discussie te voeren met raad en college over de informatievoorziening door het college inzake het door Leefbaar Almere bepleite uitstel van de invoering van betaald parkeren in Almere Buiten. Verder wil Leefbaar Almere met raad en college in discussie over het door de raad geëntameerde overleg tussen college en ondernemers in het centrum van Almere Buiten over maatregelen die de nadelige gevolgen van de invoering van betaald parkeren kunnen verzachten.

Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen:

- Als de raad de informatievoorziening over de door het college vrijgegeven briefwisseling met de RBD heeft besproken in het licht van de vermeende onmogelijkheid om de invoering van betaald parkeren in Almere Buiten met een jaar uit te stellen en daar conclusies aan verbindt.

- Als de raad het overleg van het college met de ondernemers in het centrum van Almere Buiten en de daaruit voortvloeiende maatregelen om de gevolgen van de invoering van betaald parkeren te verzachten heeft besproken en daar conclusies aan verbindt.


[F1]Het gaat hier om een brief van 21 september 2010 van PriceWaterhouseCoopers (PWC), namens de gemeente Almere, aan de RBD, die daar op 18 oktober 2010 schriftelijk op antwoordde.

 

Laatst aangepast op zaterdag 26 oktober 2013 19:40