Collegebrief parkeren in Almere

donderdag 10 mei 2012 13:27 Fractie
Afdrukken PDF

Geacht college,

 

In het kader van de behandeling van de Voorjaarsnota 2012 ontvangt u van de fractie van Leefbaar Almere één collegebrief. Hiermee geven wij aan dat ook wij van mening zijn dat de financiële ruimte voor de gemeente Almere in deze economisch moeilijke tijd beperkt is. We begrijpen dat voorzichtigheid met investeringen geboden is, zeker nu nog ongewis is wat de financiële gevolgen voor Almere zullen zijn van de grootste decentralisatieoperatie ooit.

 

 

Almere moet een pas op de plaats maken. Maar dit betekent niet dat achteruitgang kan worden geaccepteerd. Daarom vragen wij in deze brief aandacht voor de structurele problemen rond het betaald parkeren in Almere, die grote gevolgen hebben voor de economische spankracht van de winkelcentra in Almere Stad en Almere Buiten. Wij schetsen een kader aan de hand waarvan een structurele verbetering van de parkeerexploitatie kan worden bereikt.

 

Problematiek in het kort

 

De parkeerexploitatie in Almere Stad vertoont een tekort van 2 miljoen euro per jaar. De voor Almere Buiten geraamde inkomsten uit betaald parkeren worden bij lange na niet gehaald. Daardoor zal het totale tekort nog hoger worden. Het Egalisatiefonds Parkeren is leeg. Wij schatten dat de parkeerexploitatie in 2012 en 2013 rond 4 miljoen euro verlies per jaar gaat opleveren. Volgens het geldende principe dat parkeren kostendekkend moet zijn, zouden deze verliezen in de parkeertarieven moeten worden doorberekend. Dit zou betekenen dat de tarieven explosief gaan stijgen, wellicht zelfs met 50 procent. Het moge duidelijk zijn dat zo’n stijging geen optie is. In Almere Buiten zien we een structurele ‘kopersstaking’ van consumenten die niet bereid zijn de huidige tarieven te betalen. In Almere Stad voorzien wij dezelfde trend als de tarieven daar sterk stijgen.

 

Het college heeft opdracht gegeven met een oplossing voor de huidige problemen te komen. Blijkbaar gaat het om een technocratische oplossing. Wij zijn van mening dat pogingen om langs deze weg een plan op te stellen niet zullen werken en slechts vertraging teweeg zullen brengen. Wij menen dat een politiek-bestuurlijke oplossing moet worden bedacht. Wij gaan daarbij uit van het principe dat parkeren een maatschappelijke voorziening is, die niet uitsluitend ten laste van parkeerders moet komen. Privatiseren is voor ons geen oplossing. Overigens bleek uit het door de VVD georganiseerde Ronde Tafelgesprek dat op dit moment geen ondernemer bereid is zich in een privatiseringsavontuur met betaald parkeren te storten.

 

Kader van Leefbaar Almere

 

Het kader dat wij u voorleggen bestaat uit de volgende punten:

 

  1. Aftoppen van investeringen in parkeergarages. Wij zullen ons verlies aan de kant van de kapitaalslasten moeten nemen. De investeringen in zowel Stad als Buiten zijn te ambitieus gebleken. Volgens het principe ‘de parkeerder betaalt’ moeten de huidige parkeerders onevenredig hoge tarieven opbrengen voor de tomeloze ambitie van bestuurders en gemeenteraad en voor het bouwen van parkeervoorzieningen gericht op de toekomst. Kortweg: er zijn teveel parkeerplaatsen in te dure parkeervoorzieningen. De parkeerders hebben daar geen schuld aan. College en gemeenteraad hebben de verplichting de fouten uit het verleden te herstellen, niet ten laste van de parkeerders, maar van de hele gemeenschap. Het argument dat er geen geld is, gaat alleen op als wordt vastgehouden aan een parkeerexploitatie volgens het principe ‘de gebruiker betaalt’. Dit denken moet worden doorbroken. Parkeren is een maatschappelijke voorziening, die deels door de gebruikers wordt betaald, maar deels ook door de hele gemeenschap. De kosten van hoge architectonische ambities en bouwen op de groei mogen niet 1 op 1 worden doorberekend aan de huidige parkeerders. Als college en raad bereid zijn de doctrine van ‘de gebruiker betaalt’ te doorbreken, kan voor een aftopping van de investeringen op dezelfde manier financiering worden gevonden als sinds kort met andere voorzieningen het geval is. Er hoeft dan geen beroep te worden gedaan op de lege spaarpot van de gemeente. Dit zal gunstige gevolgen hebben voor de hoogte van de parkeertarieven.
  2. Arrangementen met beleggers en ondernemers in de winkelcentra in Almere Stad en Almere Buiten moeten eindelijk serieus worden besproken. Deze direct belanghebbenden bij een succesvolle parkeerexploitatie zijn bereid te investeren, maar de gesprekken daarover komen al jarenlang niet op gang.
  3. Het aantal parkeerplaatsen moet worden teruggebracht. Dit kan door garages om te kleuren en bijvoorbeeld (deels) te gebruiken voor de handel. Wat zou er op tegen zijn een parkeergarage om te bouwen tot een kasbah, wat ons betreft inclusief een Drive In Moskee, de DIM. De PVV zal ongetwijfeld een actiecomité oprichten (‘Effe DIMME nou!’) maar wij zitten er niet mee. Vrijheid blijheid en als het maar geld oplevert. We kunnen desnoods een speciale parkeergelegenheid voor PVV-aanhangers creëren waar uit principe een hoger tarief wordt betaald.
  4. Er moet kritisch worden gekeken naar het aantal parkeervergunningen- en ontheffingen dat door de gemeente wordt verstrekt. Wij hebben de indruk dat met name ambtenaren van de gemeente Almere op vaak niet te achterhalen gronden dergelijke vergunningen en ontheffingen krijgen. Wij laten ons graag, met harde cijfers, overtuigen van het tegendeel. Wij willen in ieder geval dat de uitgegeven vergunningen en ontheffingen worden gekapitaliseerd en ten gunste komen van de parkeerexploitatie.
  5. Na tien jaar verbreekt Almere het contract met het Flevoziekenhuis voor gratis parkeren in het centrum van de stad. In ieder geval wordt heronderhandeld over de prijs.

 

Klus voor externe deskundigen

 

Wij zijn ons bewust van het feit dat in deze tijd met argusogen wordt gekeken naar de inhuur van externe deskundigen voor het oplossen van ingewikkelde problemen. Toch menen wij dat juist dit probleem de inzet van externe deskundigen vergt. Een door de ambtelijke staf te bedenken technische oplossing zal geen zoden aan de dijk zetten. Hier zijn radicale creativiteit en korte, heldere lijnen met het college nodig. Wij denken aan een model zoals dat in 2002 werd gehanteerd om de bedrijfsvoering van de gemeente Almere op orde te brengen. Een externe deskundige met vergaande bevoegdheden, die direct rapporteerde aan twee portefeuillehouders, leidde dit project dat na jarenlang vruchteloos ambtelijk gedelibereer het tekort op nul bracht.

 

Geacht college, wij hopen dat u deze collegebrief net zoveel aandacht zult geven als onze vorige collegebrieven, want wij hebben heus wel gemerkt dat veel suggesties die wij daarin hebben gedaan stilzwijgend zijn overgenomen. Wij zijn met die succesjes prudent omgegaan, want het gaat ons niet in de eerste plaats om de pr voor onze fractie, maar om het belang van de gemeente Almere en haar inwoners.

 

Met vriendelijke groet,

 

De fractie van Leefbaar Almere

Laatst aangepast op zaterdag 26 oktober 2013 19:40