agendavoorstel Conclusies werkbezoek Kumasi, Ghana 21-26 maart 2010

dinsdag 15 juni 2010 21:09 administrator
Afdrukken PDF

Er is op de politieke markt verslag gedaan van een werkbezoek aan de Ghanese zusterstad Kumasi door drie raadsleden die mee waren. Leefbaar Almere een politieke tekst geagendeerd die behelst dat die zusterstad relatie met Kumasi het onderdeel ontwikkelingshulp kan missen. Ontwikkelingshulp lijkt ons geen functie van een gemeente. Bovendien waren we niet onder de indruk van de aard van de projecten. Echter, de burgemeester zei dat er onjuistheden in de tekst stonden. We wachten dus even tot we horen wat die onjuistheden zijn waarna we de tekst kunnen herzien. Daarom zal de bespreking na de vakantie vallen en niet op 24 juni na het verslag op de politieke markt van 17 juni, zoals de bedoeling was.

 

RG – Politieke Markt 24 juni 2010

Indiener voorstel: N.P. van Duijn, Leefbaar Almere

Onderwerp: Conclusies werkbezoek Kumasi, Ghana 21-26 maart 2010

Aanleiding:

Een delegatie uit de gemeente Almere heeft 21-26 maart deelgenomen aan een werkbezoek aan Kumasi. Namens de gemeenteraad waren dat de raadsleden Nico van Duijn (Leefbaar Almere), Klaas Jongejan (VVD) en Adriana Begeer (PvdA).

Naast het gezamenlijke verslag aan de gemeenteraad, apart gepresenteerd, is dit een analyse van de waarde van de stedenband Almere-Kumasi zoals Leefbaar Almere dat ziet.

We willen dit standpunt graag bespreken met de gemeenteraad.

Inleiding

Almere onderhoudt sinds 1996 contacten met Kumasi, Ghana. De uitvoering is in handen gegeven van de stichting internationale samenwerking Almere (SamenWerk), opgericht in 1988. In 2001 is de samenwerking tussen Almere en Kumasi formeel vastgelegd.

Namens de gemeente Almere ondersteunt SamenWerk kleinschalige projecten met als doel de leefomstandigheden in achterstandswijken te verbeteren. In Almere organiseert SamenWerk gastlessen op scholen en uitwisselingen op het gebied van kunst en cultuur.

Verschillende kanten van de stedenband

De stedenband in de brede zin heeft een aantal facetten. Sommigen facetten zijn te beoordelen als zinvol, andere als niet zinvol. Dit is een kwestie van opvatting, ontstaan na het bezoek aan Kumasi. Het volgende beschrijft die opvatting.

Stedenband op zich

Stedenband opgevat als eens per drie jaar op bezoek daar en de Ghanezen hier op bezoek is een vorm van wereldbrede gastvrijheid. Daar kun je voor zijn. Wij zijn er niet tegen. De kosten zijn laag, een paar duizend euro per jaar. Het is een feestje van bestuurders, politici en ambtenaren, dat is zo. Maar goed, dat heeft ook zijn waarde, voor Nederlanders en voor Ghanezen. In het algemeen is het van voordeel om professionals over hun grenzen heen te laten kijken. Dit geldt voor elke discipline. Dat kan met veel lezen. Maar persoonlijk contact voegt waarde toe, zo is mijn ervaring in andere beroepshoedanigheden. Ruimer kijken: het is van belang.

Een andere invulling van de stedenband is de jaarlijkse Afrikadag. Maar daar is de Stichting Samenwerk niet voor nodig. Dat is een evenement dat zelfstandig een subsidieverzoek kan indienen als dat nodig is.

Advies Wij zijn van mening dit element, de stedenband met Kumasi, zo te laten. Eens per drie jaar wij op bezoek daar, Kumasi op bezoek hier. Gezien het verschil in welstand is meebetalen aan hun bezoek een kwestie van gastvrijheid. De Stichting Samenwerk is hier niet voor nodig.

LOGO South, ambtelijke uitwisseling

Almere maakt deel uit van een programma van de VNG, LOGO South, voor uitwisseling van overheidsexpertise tussen 50 Nederlandse lokale overheden en Afrikaanse lokale overheden. Het VNG cq het Ministerie van Binnenlandse zaken financiert dit. Er is al enige jaren uitwisseling tussen Almeerse ambtenaren en ambtenaren uit Kumasi. De klus is het opzetten van een basisadministratie op basis waarvan er beter belasting geheven kan worden en basisvoorzieningen betaald kunnen worden, zoals de vuilophaling. Voor weinig kosten wordt hier veel bereikt. De structuur ligt er nu, IT-gebaseerd. De expertise is daar voldoende aanwezig, zo blijkt. Een deel - een tiende? - van de database is gevuld. Verder is het kwestie van vullen en er mee gaan werken. Deze vorm van uitwisseling van expertise lijkt ons bijzonder nuttig, want het sluit aan bij de infrastructuur daar. De deskundigheid voor uitvoeren en onderhoud is aanwezig. Het opleidingsniveau is goed. De harde infrastructuur is er. Met tien computers gaat dit net zo goed als met 1000 computers, als architectuur en inbedding maar goed doordacht zijn. Dit is het geval, naar onze inschatting. Wel is een lange adem nodig.

Advies doorgaan hiermee en dit jaren volhouden. Het is zinvol, het is een structurele investering, er is inbedding en er is garantie voor onderhoud. De reis- en verblijfskosten zijn laag, ook als de subsidie van het VNG stopt, namelijk twee tot drie keer per jaar ambtelijke uitwisseling van twee personen.

Stichting Samenwerk

Het doel van Stichting Samenwerk is drieledig, als we het goed begrepen hebben. Het is het vehikel om de stedenband te organiseren, het dient de voorlichting over Ghana in Almere en het is de infrastructuur voor het kanaliseren van particuliere ontwikkeling projecten van Almeerse organisaties. De Stichting wordt gefinancierd met een structurele subsidie van euro € 96.000 (Gemeente Almere € 66.000, Provincie Flevoland € 30.000). Daarnaast of daarbinnen is er ondersteuning vanuit de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 0,2 fte. Het komt ongeveer neer op 1-1,2 fte, beperkte programmakosten en de bijhorende overhead kosten. De subsidievoorwaarden zullen sturingsmogelijkheden bevatten. Het is een kwestie van politieke opvatting of het hier een semi-overheid taak betreft die beter binnen het gemeentelijke apparaat zijn plek kan vinden, of dat het juist goed is om hier een volledig gesubsidieerde zelfstandige stichting voor aan te houden.

Wij vinden dat er geen goede reden is zo’n overheidstaak te privatiseren en daarmee matig controleerbaar te maken, voor de raad.

Organisatie van contacten

Voor het organiseren van activiteiten in het kader van deze stedenband, de reisjes, is geen aparte stichting nodig. Dat is reisbureau-achtig werk dat reguliere ambtenaren kunnen doen.

Voorlichting in Almere

Voorlichting over Ghana lijkt ons geen gemeentetaak. Als het Almeerse onderwijs voorlichting wil ontvangen over Afrika, dan is het onderwijs goed in staat dat zelf te regelen. Wie meer detail wil kan op zoek gaan naar Almeerders met een Afrikaanse achtergrond. Die zijn er genoeg. Overigens wordt dit onderdeel van de taak van de Stichting Samenwerk nauwelijks ingevuld, of er gebeurt ontzettend veel wat niet verteld wordt en niet op de website verantwoord wordt. We vonden voorlichting aan een klas van een school één keer in 2009.

Kanaliseren van projecten

Stichting Samenwerk biedt een infrastructuur voor het kanaliseren van initiatieven en geld vanuit Almere voor kleine projecten in Kumasi. Dit heeft zijn waarde voor het helpen bij het vinden van de weg als bijvoorbeeld een Almeerse school geld ophaalt ergens voor of een project doet zoals het gereedschap project van de Meergronden onlangs. Voor zover wij weten is er geen gemeentelijke financiering voor concrete projecten daar, zoals het bouwen van een schoolgebouwtje, althans nu niet.

Wel zijn er een paar kleine projecten van Almeerse organisaties geweest. Die hebben we bezocht. Een deel is pure liefdadigheid, druppels op een gloeiende plaat. We denken aan schoolgebouwtjes (2x4 lokalen in een stad van 2,5 miljoen inwoners), een straatkinderen terugkeer project (6 meisjes in het project van de 20.000 in de hele stad) met een crèche voor 20 peuters van die straatmeiden. Die crèche is trouwens van de missie, zonder betrokkenheid van Almere. Dit is liefdadigheidswerk, geen taak van de gemeente Almere. Bovendien is er regelmatig geen inbedding en geen lange termijn bedrijfsmatig denken. De investering verdampt. Eén enkele keer leek de lokale inbedding en de bedrijfsvoering wel goed. Dit is vermoedelijk het geval bij een toilet-douche gebouw in een wijkje. Maar dit is geen St Samenwerkproject. Het is opgezet en wordt beheerd door een vrouwen serviceclub in Kumasi (Soroptimisten), met financiële steun van Nederlands zusterorganisatie. Wellicht dat de Soroptimistenclub Almere met de club in Kumasi gaat samenwerken om dit uit te bouwen. Daar is de stichting Samenwerk niet voor nodig.

Een ander project, de kralenvrouwen, is een mislukt project door een verkeerde opzet tevoren. Voor euro 10.000 sponsorgelden (Almeerse Soroptimisten) zijn 4 afzuigkasten in dat fabriekshalletje gebouwd waar uit gesmolten plastic kralen worden gemaakt. Dat lijkt minstens 9000 teveel. Deze voorziening vraagt elektra evenals de verlichting van dit donkere halletje. Die elektra rekening kunnen de bedrijfjes niet opbrengen. Het was een verkeerde investering.

De projecten die we bezocht hebben van Stichting Samenwerk dateren van jaren her en zijn afgesloten. We hebben in feite het archief bezocht, niet recente resultaten van Samenwerk, want die lijken er niet te zijn.

Hiernaast is er een vergelijkbare instelling, de Stichting Partnersteden Almere (euro 53.000 gemeentelijke subsidie). Deze stichting ontplooit een enorme activiteit, gegeven de subsidie, met Europese sportevenementen voor vele sporten. Het eerstvolgende evenement is in juli 2010 (zie hun website). De gunstige verhouding tussen deze activiteiten en de maat van de subsidie staat in schril contrast met die bij de Stichting Samenwerk.

Om het beeld compleet te maken: er is nóg een functionaris in de organisatie verantwoordelijk voor de internationale samenwerking. We nemen aan dat dit een functie is van het Kabinet van de Burgemeester.

Relatie met beleid internationale samenwerking

Volgens de collegebesluiten (augustus 2009, januari 2010) gaat het beleid over het aantrekken van banen en hoger onderwijs naar Almere, waarbij Almere zich profileert als duurzame ‘new town’.

In dit beleid past stichting samenwerking niet echt. In 'Sociale agenda; sociale samenhang’ staat:

“Op dit moment heeft de gemeente Almere een band met de Ghanese stad Kumasi en worden jaarlijks de Afrika- en Ghanadag gehouden. Onder de Almeerse bevolking bevindt zich een Ghanese minderheid, die zich door de activiteiten ondernomen in de stad meer verbonden zou kunnen voelen met de stad Almere. Daarmee kan sociale identificatie met de stad gerealiseerd worden.”

Al met al ziet het er naar uit dat de Ghana connection een historisch gegroeide activiteit is die niet echt meer past in het beleid van de gemeente. Maar ja, het is ook zo onaardig om er mee te stoppen

Kosten internationale samenwerking

Wat

Debet

Credit

Totaal

Subsidie, waarvan:

  • Stichting Samenwerk
  • Stichting Stedenbanden Almere

96.000

€ 46.000

Logo South Kumasi

€ 37.000

Contributie ENTP

€ 6.900

Contributie INTA

€ 1.800

Programmakosten

€ 32.000

Inkomsten VNG logo South

€ 37.000

Totaal kosten

€ 219.700

Totaal opbrengsten

€ 37.000

Sub- totaal

€ 182.700

Budget

€ 260.000

Te besteden budget voor overige activiteiten

€ 77.300

Conclusie

De stedenband Almere-Kumasi lijkt zinvol. Het VNG / LOGO South project lijkt zeer zinvol. Ook in tijden van bezuiniging zijn beide activiteiten het geld waard. Het gaat om beperkte budgetten die bovendien gesubsidieerd worden door de Nederlandse Vereniging Gemeenten (VNG). Hier past nu wel het begrip duurzaam, bestuurlijk duurzaam. Het gaat om kansen bieden, uitwisseling van kennis, gebaseerd op aanwezige deskundigheid en bestuurlijke structuren daar. Dit mag geld kosten, ook als de subsidie van de VNG stopt.

De stichting Samenwerk, voor tweederde gefinancierd door de gemeente Almere, zou een rol moeten spelen bij die stedenband, bij de voorlichting over Ghana en bij het kanaliseren van kleine projecten van Almeerse instellingen. Echter, het stelt allemaal niet veel voor. Wie deze vorm van ontwikkelingshulp wel een gemeentetaak acht zal moeten bezien of de resultaten het geld waard zijn. Het wordt dan tijd die taak goed in te vullen. Nu gebeurt er nauwelijks wat bij een royale subsidie.

Doel bespreking:

De raad te overtuigen van ons standpunt:

  • De stedenband Almere-Kumasi handhaven en maar zien hoe dit verder ingevuld wordt. Voorlopig is dat niet veel – met uitzondering van het LOGO-South project - en dat kunnen we zo laten. De stedenband met Kumasi kan onderhouden worden binnen het reguliere ambtelijke apparaat.
  • De subsidie voor de Stichting Samenwerk kan gestaakt worden.
  • Het LOGO-South project is een klein maar indrukwekkend project, een onderdeel van een landelijk project van VNG. Dit zouden we nog jaren moeten volhouden.

Dit zou kunnen uitmonden in een motie of in een amendement op de begroting.

Voorgestelde wijze van bespreking:

Bespreking van de notitie “Conclusies werkbezoek Kumasi” in samenhang met het verslag van de drie raadsleden die deelgenomen hebben aan het werkbezoek, uitmondend in een eventuele beslissing om een motie of amendement in te dienen.

Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen.

Als de bespreking leidt tot heldere standpunten van alle fracties

Laatst aangepast op dinsdag 21 september 2010 22:02

Add comment


Security code
Refresh