Vervolgvragen Polen

maandag 26 juli 2010 17:53 Marco de Kat
Afdrukken PDF

Op 16 september 2009 stelde Leefbaar Almere vragen aan het College van B&W over overlast in Almere Buiten, veroorzaakt door Polen. Het College beperkte zich in de beantwoording op 13 oktober 2009 niet tot Polen, maar koos er voor om alle arbeidsimmigranten in haar antwoord te betrekken. Verhuur is op grond van het bestemmingsplan vrijwel nergens in Almere toegestaan, maar wordt gedoogd indien sprake is van niet meer dan vier eenpersoonshuishoudens in één woning.

In de antwoorden op de schriftelijke vragen wordt het handhavingsbeleid uiteengezet en tevens gemeld dat het team Handhaving van Stadsbeheer eind 2009 het inzicht in de kamerverhuurpraktijken zal completeren. Een jaar later is Leefbaar Almere benieuwd of de overlast zoals genoemd in de vragen en antwoorden is toe –of afgenomen en of de vormen van handhaving zijn toegepast.


SCHRIFTELIJKE VRAGEN

RAAD 2010

Datum: 26 juli 2010

Aan de voorzitter van de raad

Steller vragen: F. Huis, Leefbaar Almere

Onderwerp : Overlast in de wijken door arbeidsmigranten (vervolg)

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

(1) Is het aantal woningen waarin sprake is van bewoning door arbeidsimmigranten sinds de beantwoording van onze vorige schriftelijke vragen over dit onderwerp in oktober 2009 toe –of afgenomen?

(2) In hoeveel gevallen betreft het hier kamerverhuur in koopwoningen en in hoeveel gevallen betreft het hier kamerverhuur in huurwoningen?

(3) Is het aantal klachten van overlast als gevolg van verhuur van woningen aan arbeidsimmigranten in deze periode toe –of afgenomen?

(4) In hoeveel gevallen is sprake van verhuur aan meer dan vier éénpersoonshuishoudens tegelijkertijd?

(5) Hoe vaak was handhaving nodig om tot het gewenste resultaat (minder overlast en verhuur aan maximaal vier éénpersoonshuishoudens tegelijkertijd) te komen:

a. Via aanschrijving van de verhuurder?

b. Door oplegging van een last onder dwangsom?

c. Via boetes voor huiseigenaren en huurders op grond van geconstateerde overlast?

d. Door het beëindigen van de (illegale) verhuur op grond van het bestemmingsplan?

e. Door accuut optreden wegens een onacceptabele situatie waarbij niet kon worden gewacht op het opleggen van een dwangsom?

(6) Er was in 2009 sprake zijn van zo’n 1000 in het GBA ingeschreven Polen, Roemenen en Hongaren, die vaak langer dan 2 jaar in Almere wonen:

a. Is deze groep ondertussen groter of kleiner geworden?

b. Is er sprake van een vaste groep of wisselt de groep van samenstelling?

c. Woont de groep die langer dan 2 jaar in Almere woont nog steeds “op kamers”?

d. Hoe vaak is er sprake van gezinshereniging?

e. Integreren deze arbeidsmigranten in onze samenleving?

f. Vraagt deze groep om speciale voorzieningen, denk aan kerken, winkels, sportverenigingen, etc.?


(7) Hoeveel commerciële verhuurders(organisaties) – “huisjesmelkers” - zijn er volgens uw gegevens in Almere?

(8) Wordt er gecontroleerd op de brandveiligheid in woningen waarin commerciële kamerverhuur plaatsvindt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe vaak en met welk resultaat?

Toelichting:

Op 16 september 2009 stelde Leefbaar Almere vragen aan het College van B&W over overlast in Almere Buiten, veroorzaakt door Polen. Het College beperkte zich in de beantwoording op 13 oktober 2009 niet tot Polen, maar koos er voor om alle arbeidsimmigranten in haar antwoord te betrekken. Verhuur is op grond van het bestemmingsplan vrijwel nergens in Almere toegestaan, maar wordt gedoogd indien sprake is van niet meer dan vier eenpersoonshuishoudens in één woning.

In de antwoorden op de schriftelijke vragen wordt het handhavingsbeleid uiteengezet en tevens gemeld dat het team Handhaving van Stadsbeheer eind 2009 het inzicht in de kamerverhuurpraktijken zal completeren. Een jaar later is Leefbaar Almere benieuwd of de overlast zoals genoemd in de vragen en antwoorden is toe –of afgenomen en of de vormen van handhaving zijn toegepast.

Ondertekening en naam,

Huis, F. (Leefbaar Almere)

Laatst aangepast op dinsdag 21 september 2010 21:58

Add comment


Security code
Refresh