Dit is het levend dossier van Leefbaar Almere. Een verkiezingsprogramma dat regelmatig wordt aangepast aan de inzichten van kiezers en de (politieke) actualiteit. We zijn er in 2014 mee begonnen en het werkt prima. 
Een verkiezingsprogramma moet wat ons betreft meer dan een momentopname zijn. De wereld om ons heen staat niet stil. Nieuwe inzichten en doelen die inmiddels zijn bereikt worden in dit document verwerkt. Kiezers kunnen jaar in jaar uit volgen wat er van hun en onze wensen terechtkomt. Dat voorkomt teleurstelling over niet nagekomen beloften die maar al te vaak tijdens de verkiezingskermis worden gedaan. De enige belofte die Leefbaar Almere doet is dat wij met inspanning van al onze krachten zoveel mogelijk punten uit ons levend dossier proberen te realiseren. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat we niet de baas zijn in de gemeenteraad. Gelukkig maar. Wij moeten met andere partijen in discussie over onze en ook hun plannen. In 2014 is dat prima gelukt met de partijen waarmee Leefbaar Almere een coalitie sloot. Wij hebben duidelijk ons stempel op het coalitieakkoord gedrukt. Of we dat ook in 2018 kunnen doen, hangt af van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Voor ons is het deel uitmaken van een coalitie geen doel op zich. Het is een middel.  En dat werkt alleen als we krachtig genoeg zijn om het verschil te maken.

 

Almeerders maken hun stad

Leefbaar Almere is de lokale partij. Voor ons telt alleen de stad. Wij hebben geen last van landelijke kopstukken die ons de wet voorschrijven. Dat betekent geenszins dat we geen oog hebben voor de wereld om ons heen. Almere is geen eiland. Als dat nodig is, vinden wij heel gemakkelijk de weg naar regio en Rijk.
Almere groeit weer volop. Dat is goed, want daaraan ontleent onze stad haar bestaansrecht. Maar die groei vergt wel daadkracht, creativiteit en vooral wijsheid. Samen moeten we de groei bijhouden als het gaat om goed onderwijs, een sociaal vangnet dat ook de smalle schouders bescherming biedt, de ontwikkeling van kunst en cultuur en niet in de laatste plaats een zichtbaar verantwoord beheer en onderhoud in de stad. Wij doen dat samen met partijen in de gemeenteraad, maar in de eerste plaats met de bewoners van Almere.

 

Ga lekker je gang

Leefbaar Almere gunt iedere Almeerder de vrijheid om zijn/haar eigen leven in te richten. Geen betuttelende overheid. Wel rekening houden met elkaar. Oog hebben voor een zorgzame samenleving waarin geen verschil bestaat tussen rijk en arm, oud en jong, werknemers en werkgevers, autochtoon en allochtoon. Almeerders krijgen wat ons betreft alle ruimte zolang zij een ander niet in de weg zitten. Maatschappelijke spelregels zijn niet bedoeld om de bewoners gelukkig te maken of om pech te voorkomen. Ze zijn er om mensen te beschermen tegen extreme situaties. Het belangrijkste is dat het stadsbestuur durft los te laten. Zo kan de samenleving zichzelf maken.

Kunst en cultuur is een pijler onder de samenleving. Dankzij Leefbaar Almere zijn in 2014 de bezuinigingen op kunst en cultuur gestopt en is geld vrijgemaakt voor het  Cultuurfonds. Dat is een doorslaand succes. Aan elke euro die het fonds in projecten  investeert wordt gemiddeld zeven euro toegevoegd. De gemeentelijke bijdrage loopt af.

Wij vinden dat we dit succes moeten prolongeren met een structureel bedrag. Want kunst en cultuur is allerminst voor de elite, maar voor iedere Almeerder.
Ook in kunst en cultuur moeten keuzes worden gemaakt. Naast het Cultuurfonds kiezen wij voor talentontwikkeling, amateurkunstenaars en kinderen. Samengevat: niet bezuinigen en blijven investeren.

In Almere zijn huizen voor iedereen. Problemen zijn er met name bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. Want we hebben veel dezelfde huurhuizen. Vaak ruime huurwoningen, gemaakt voor gezinnen. Omdat de huizen zoveel op elkaar lijken, verhuist bijna niemand, ook niet als een kleiner huis voldoet. Waarom zou je? Het volgende huis is praktisch net zo groot en vaak nog duurder ook. 

Voor starters en voor mensen die best kleiner willen wonen is er nauwelijks aanbod. Laat staan voor mensen in scheiding of voor mensen die werkloos raken en hun huis moeten verlaten. Er moeten dus kleinere en goedkopere huizen gebouwd worden.

Kleiner wonen is geen probleem als er voorzieningen in de buurt zijn. Of als er gedeelde voorzieningen zijn. Bij experimentele bouw en met name bij kleine bouw (Tiny Houses) zie je daar al oplossingen voor: mensen brengen hun boeken samen in een gedeelde bibliotheek, delen een wasserette, of een logeerkamer.

Een gemeente bouwt geen huizen, dat doen woningcorporaties en ontwikkelaars of bewoners zelf. Wel heeft Almere veel vastgoed, bijvoorbeeld scholen of kantoorgebouwen die omgebouwd kunnen worden tot woningen. 

Daarin zouden we veel kleinere woningen kunnen plaatsen, die 300  à 350 euro per maand mogen kosten. Dan kan je starten en verhuizen naar wat groter als je daar aan toe bent. En dan loont het om een te groot huis te verlaten. Hiermee zijn mensen met plotselinge problemen geholpen. Daardoor ontstaat doorstoom en dat geeft lucht op de wachtlijsten.

We zijn de bouwstad van Nederland. En we groeien door. Niets mis mee, als het maar in ons tempo is. Het is ook goed voor de economie. Die groeit mee, want als er een nieuwe wijk ontstaat, komen de supermarkten, de dagopvang en andere winkels en voorzieningen vanzelf.

Omdat in Almere veel gebouwd wordt, zien we ’s morgens een file aan busjes de stad tegemoet rijden. En zo houden we de werkgelegenheid in Holten en Volendam in stand. Dat is mooi, maar we zien liever Almeerse busjes Tegelijk zien we veel opleidingen op hoger denkniveau in onze stad.

Nuttig en we hebben graag goede denkers in de stad. Maar we zien ook graag een grotere groep mensen die met de handen werkt. Een mooie combinatie van denkers en doeners, dat zien wij voor ons.

Dus naast meer hoger onderwijs zien wij ook graag meer aandacht voor lager en middelbaar (beroeps)onderwijs. Zodat we onze stad niet alleen zelf kunnen bedenken, maar ook zelf kunnen bouwen en onderhouden.

Er wordt soms minachtend gedaan over woningbouwexperimenten. Tiny Houses is voor hippies en groen wonen een linkse hobby. Leefbaar Almere loopt voorop met vernieuwende ideeën. Wij spraken al van kleiner bouwen toen het nog geen Tiny House heette. Wij omarmen groener wonen en innovaties  al jaren, omdat het simpelweg onontkoombaar is. 

Maar experimenten doen we niet om het experimenteren zelf, het moet leiden tot verbeteringen voor de bewoners van onze stad. Het moet leiden tot meer werk, nieuwe opleidingen en woonplezier. Tot een manier van leven die bij onze stad past.

Leefbaar Almere heeft een realistische kijk op onze lokale economie. Die ontwikkelt zich vooral op eigen kracht. De gemeente moet daar een ondersteunende rol in spelen. Dat kan bijvoorbeeld door ondernemers te ondersteunen met snelle, soepele procedures in plaats van hen te overstelpen met bureaucratie.

Almere neemt vaak te gemakkelijk het begrip pioniersgeest in de mond zonder de daad bij dat woord te voegen. De invloed van de Economic Development Board Almere (EDBA) is terecht op nul gezet. De EDBA was namelijk niet veel meer dan een soort door de gemeente in stand gehouden bank van lening. 
Realisme dus. Geen holle frasen over 100.000 nieuwe banen die voor 2030 moeten zijn gerealiseerd. Wel bevorderen dat er meer lager en middelbaar beroepsonderwijs komt in Almere, omdat veel ondernemers zitten te springen om vakmensen. 
Nieuwe bedrijven werven is prima, maar het is net zo belangrijk om bestaande bedrijven te koesteren. Dat geldt ook voor internationale ondernemingen. Wij zijn niet per definitie tegen op acquisitie gerichte handelsreizen naar verrre oorden, maar een bezoek aan een in Almere gevestigde Japanse onderneming kan ook veel opleveren.

De gemeente moet de beste dienstverlener van Almere zijn. De afgelopen vier jaar is, uiterst moeizaam, een beweging op gang gekomen die dat kan bewerkstelligen. Maar we zijn er nog lang niet. Aan de goede wil ligt het niet. Onze ambtenaren roepen om het hardst dat zij er voor de bewoners zijn, maar als puntje bij paaltje komt,

blijken theorie en praktijk maar al te vaak niet op elkaar aan te sluiten. Vraag dat maar aan de pioniers in Oosterwold.
Heel belangrijk is een heldere communicatie met bewoners. Er wordt echt wel gewerkt om daar verbetering in aan te brengen, maar een ambtelijk apparaat lijkt nu eenmaal op een groot schip dat er lang over doet de koers structureel te wijzigen. Het gebeurt nog te vaak dat een vraag, klacht of suggestie van een bewoner ergens in dat apparaat blijft hangen. Dat moet er uit. Als 'de gemeente' een bewoner een antwoord belooft, kan het niet zo zijn dat het uitblijft, omdat 'mijn collega vandaag vrij heeft'. Daar zien ze je in het bedrijfsleven al mee aan komen. De gemeente moet altijd haar beloftes nakomen. En die ene keer dat het niet gebeurt, moet de uitzondering zijn die de regel bevestigt.

Wij vinden dat de gemeente meer mag en moet sturen op groen ondernemerschap en vooral het goede voorbeeld dient te geven. Indien mogelijk elektrisch rijden in plaats van dieselen. In onze eigen voertuigen gebruiken we enkel nog biologisch afbreekbare smeermiddelen i.p.v. vervuilende oliën en vetten.

Doordat deze smeermiddelen langer gebruikt kunnen worden en bij morsen op de grond er niet hoeft te worden afgegraven hoeft het niet duurder in gebruik te zijn. Door bij aanbestedingen aan te geven dat dit voor onderaannemers een verplichting is laten we zien wat voor gemeente we willen zijn. We willen toch geen vervuilde grond op het Floriade terrein?

De sociale infrastructuur is geheel 'verregeld'. De jeugdzorg, voorzieningen voor gehandicapten, re-integratie naar werk, de bijstand en wat verder onderdeel uitmaakt van het sociaal domein, dit alles zit gevangen in een kluwen van wetten, verordeningen, instellingsbelangen en samenwerkingsafspraken.

Sinds de gemeenten meer bevoegdheden hebben gekregen, is door een lerende organisatie hard gewerkt om deze kluwen logischer en effectiever te organiseren. We zijn er nog niet. We moeten leren meer los te laten, de neiging onderdrukken om juist strakker te organiseren, want over een paar jaar is de wereld weer veranderd. En dan moet ook de sociale infrastructuur op die veranderingen kunnen inspelen.


We denken voortdurend na over het sociaal domein en willen daarbij niet uitsluitend afhankelijk zijn van de stroom van informatie van het college van B & W. Daarom gaan we tijdens de nieuwe raadsperiode vaker (op locatie) in gesprek met ervaringsdeskundigen en organisaties om aan de hand van de daarmee verzamelde informatie een passend beleid voor Almere te ontwikkelen. Wij zijn een partij van uitproberen, uitzoeken of het anders, beter kan. En we zijn ook een partij die vindt dat we gewoon moeten stoppen met wat niet blijkt te werken.

Wij staan voor een gedifferentieerd zorglandschap. Grote organisaties zijn er genoeg en die hebben we nodig, maar we willen ook zuinig zijn op onze lokale kleine zorgorganisaties waarbij we oog hebben voor hun problemen om het hoofd boven water te houden met alle opgelegde regelgeving. Voor onze stad zijn tal van instellingen nodig, allemaal met hun eigen kleur en competenties, zodat een ieder de zorgverlener kan vinden die het best bij hem of haar past.

Almere is een aantrekkelijke stad en niet alleen voor de Almeerders. We hebben veel groen, veel water en tot de verbeelding sprekende architectuur. Dat trekt toeristen aan. Kijk alleen maar naar de stranden waar Almere over beschikt. Merkwaardig genoeg heeft de gemeente pas sinds kort een beleid op het gebied van toerisme en recreatie. Te lang is dit onderdeel een ondergeschoven kindje geweest. Te midden van de negatieve kijk van buitenaf op Almere, moest de stad als het ware zichzelf ontdekken. Voor het beleid dat nu wordt uitgevoerd is een laag budget uitgetrokken. Te laag naar onze mening, maar het is een begin. De komende jaren zullen we meer en structureel moeten investeren in toerisme en recreatie. We zullen de schroom van ons moeten afwerpen en zelfbewust onze stad presenteren als een plek waar het voor Almeerders en niet Almeerders goed toeven is.

Er is veel te doen over invloed van bewoners en belanghebbenden bij het nemen van besluiten. Allerlei vormen zijn daarbij denkbaar. Wij denken dat het goed is als die invloed vooral op wijkniveau plaatsvindt. Probleem daarbij zijn de extreme voor- en tegenstanders van een idee. Zij domineren zoniet frustreren maar al te vaak het gesprek.

Daarom stelt Leefbaar Almere 'deliberatieve democratie'  voor. Wat zegt u? Tja, er is geen ander woord voor. Burgerjury of wijkdemocratie dekt de lading niet helemaal. Delibereren betekent het uitwisselen van argumenten. Als iets speelt in een wijk of als daar iets gaat spelen, wordt een groep bewoners en belanghebbenden gevormd die uitgebreid met elkaar in gesprek gaan. Een paar uitgangspunten is daarbij cruciaal voor een goede uitkomst:

   * Argumenten moeten centraal staan in het gesprek.
   * De deelnemers moeten zo divers mogelijk zijn.
   * Het gesprek moet wederkerig zijn.

De deelnemers moeten oprecht zijn. Als een bewoner geen interesse heeft in het gesprek, heeft het geen nut om met die bewoner te delibereren, omdat die deelnemer niet gebaat is bij het vinden van een oplossing.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, bedenken bewoners weloverwogen oplossingen voor problemen in hun leefomgeving en worden zij directer betrokken bij het politieke besluitvormingsproces.

Leefbaar Almere is voorstander van de Floriade. Daar willen we duidelijk over zijn. We denken dat deze wereldtentoonstelling past bij het zelfbewustzijn van onze stad en wat ons aanspreekt is dat de Floriade een langjarig thema heeft in plaats van dat het evenement het zoveelste marketing proefballonnetje is. 
Wij realiseren ons dat bewoners vraagtekens zetten bij de financiële haalbaarheid van de Floriade. Daar komt bij dat de gemeente een uiterst moeizaam begin heeft gemaakt met de organisatie van de Floriade. Toch wordt hoe langer hoe meer zichtbaar dat de Floriade meer is dan een gemeentelijk 'dingetje'. Marktpartijen staan in de rij om te investeren in de duurzame stadswijk die dankzij de Floriade zal worden gebouwd. 
We moeten wel kritisch blijven als het gaat om de financiën. Maar we weten ook dat suggesties dat de Floriade Almere financieel te gronde zal richten, volstrekte flauwekul zijn. Dat is echt bangmakerij. Almere gaat niet failliet aan de Floriade. Leefbaar Almere heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om financiële deugdelijkheid. Die verantwoordelijkheid nemen wij ook ten aanzien van de Floriade.
Voor ons is de Floriade geen doel op zich, maar een stap in de richting van hoe wij een grote stad bouwen en vorm geven. En hoe wij dat op een financieel verantwoorde wijize doen.

Juist als het goed gaat met de economie moet je zuinig zijn. Het is zo gemakkelijk de euro's in betere tijden te laten rollen. Eigenlijk moet je dan net doen alsof er nog een recessie gaande is. Want dan draai je elke euro om voordat je hem uitgeeft, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan.
Dat wil niet zeggen dat Leefbaar Almere tegen investeren is. Wij staan voor een goede financiele hygiene. Dat doen we al vanaf dat we in de gemeenteraad kwamen en dat blijven we doen. In 2002 speelden wij een belangrijke rol in het op orde brengen van de gemeentefinancien. In 2017 namen wij het initiatief om van de hogere inkomsten een substantieel deel te sparen en tegelijkertijd te investeren. Hiermee voorkomen we dat we tijdens de volgende recessie net zo hard moeten bezuinigen als tijdens de vorige. Bijvoorbeeld op het beheer en onderhoud van de stad, want daar zijn we behoorlijk dicht bij de ondergrens gekomen.
Almere is een groeistad. We hebben dus geen 'oud geld' uit aandelen in nutsbedrijven, zoals oudere gemeenten dat wel hebben. Wij moeten dat 'oude geld' zelf creeren met nieuw geld.
Aan het begin van de bijna voorbije raadsperiode hebben wij de handschoen opgepakt en een miljoenentekort op beheer en onderhoud van de stad weggewerkt. Nu het beter gaat met de economie willen wij investeren, zodat we weg komen van de ondergrens. De stad verdient dat.