Schriftelijke Vragen

Verkeersproblematiek rondom school in de Stedenwijk

  1. Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
  2. Is het college op de hoogte van de verkeersdrukte die zowel ouders van schoolgaande kinderen als inwoners van Stedenwijk Midden ervaren rondom de Al Iman school, met name op de Edestraat, Hengelostraat en langs de Harderwijkoever?
  3. Welke stappen heeft het gemeentebestuur genomen of is het gemeentebestuur voornemens te nemen om de al langer spelende verkeersoverlast rondom de Al Iman school in de Stedenwijk aan te pakken en te verminderen, rekening houdend met de specifieke problemen op de Edestraat, Hengelostraat en langs de Harderwijkoever?
  4. Is het college het met Leefbaar Almere eens dat het instellen van een “kiss and ride” zone, waar voertuigen kort kunnen stoppen om passagiers af te zetten of op te halen zonder langdurig te parkeren, een mogelijke oplossing kan bieden, vergelijkbaar met praktijken bij andere scholen?
  5. Is het college bekend met andere maatregelen die kunnen worden genomen, zoals gerichte handhaving bij foutparkeren, en is het bereid om deze te overwegen?
  6. Is de aanpak van de vermindering van de verkeersoverlast rondom scholen op enige wijze opgenomen als aandachtspunt in gemeentelijke documenten?
  7. In hoeverre heeft de gemeente actief samengewerkt met belanghebbenden, waaronder de school, de omwonenden en de ouders, om een duurzame oplossing te vinden voor de verkeersproblematiek rondom de school? Welke rol speelt participatie van de gemeenschap bij het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot verkeersveiligheid en -regulering?
  8. Is het college van plan om met de buurt en de school in overleg te gaan om de verkeersoverlast aan te pakken, en zo ja, wanneer zal dit overleg plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?

Toelichting

De verkeersproblemen rondom het gebouw, dat momenteel in gebruik is door Basisschool Al Iman in de Stedenwijk, bestaan al geruime tijd. Zowel omwonenden als ouders van de schoolgaande kinderen ervaren aanzienlijke hinder door opstoppingen, voornamelijk op de Edestraat, Hengelostraat en langs de Harderwijkoever. Ook worden er veel voertuigen geparkeerd op plekken waar dit niet is toegestaan. Hierdoor ontstaan er hinderlijke situaties waarbij het voor de omwonenden vaak niet mogelijk is om op doordeweekse dagen uit hun eigen garage te rijden, of worden gebruikers van de weg geconfronteerd met langdurige files op de omliggende wegen. Dit resulteert soms in situaties waarbij mensen die essentiƫle beroepen uitoefenen, zoals in de zorg, te laat op hun werk arriveren, zo blijkt uit gesprekken met inwoners. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen omwonenden, de school en ouders, maar deze hebben niet tot resultaat geleid. Bovendien leidt de verkeershinder tot onwenselijke interacties tussen bewoners en autobestuurders. Leefbaar Almere vindt het belangrijk dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze situatie te verbeteren. Dit komt ten goede aan de bezoekers van de Al Iman school, maar zeker ook aan de omwonenden. Daarom stellen wij de bovengenoemde vragen.

Ondertekening en naam

Jordy Hulzebos (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeƫn. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.