De nota
Elk jaar in de perspectiefnota blikt de raad vooruit naar de toekomst. In deze nota staat informatie over de opgaven binnen de verschillende beleidsvelden. Deze informatie heeft de raad nodig om de juiste keuzes te maken en is daarom heel belangrijk.

Niet voldoende
In de nota en met betrekking tot de jeugdzorg ziet leefbaar Almere een constante stijging in kosten, in de nota is het niet helemaal duidelijk waaraan. Hierdoor trokken wij de conclusie dat de perspectief nota op het gebied van jeugdzorg niet voldoende perspectief biedt. Daarom hebben wij een motie ingediend om deze informatie inzichtelijk te krijgen. Zonder deze informatie is sturen lastig en is grip krijgen op de kwaliteitsvraagstukken niet mogelijk.

Motie

Meer zicht op de risico’s binnen de jeugdhulp

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • er veel onzeker is bij het onderwerp jeugdhulp in de perspectiefnota;
 • deze onzekerheid een groot financieel risico met zich meebrengt;
 • het geschetste scenario met een uitgangspunt van een structurele kostengroei van 1,5% veel lager is dan de werkelijke kostengroei in de afgelopen jaren;
 • dat per percentuele stijging boven deze 1,5% al een bedrag van (bijna) 1 miljoen euro gemoeid is;
 • onduidelijk is of en in hoeverre de genoemde 10 maatregelen alleen zullen leiden tot de beoogde beperking van de kosten en verhoging van kwaliteit;
 • de raad al meerdere jaren geen complete rapportage ontvangt over de aantallen, kwaliteit en kosten van de jeugdhulp en dus ook geen goed zicht heeft in
 • de oorzaken van de enorme kostenstijging van de afgelopen 4 jaar (we geven EUR 35 mln. per jaar meer uit).
 • de raad de informatie versnipperd ontvangt in de vorm van verschillende onderzoeken, bevindingen over pilots en rapporten over de maatregelen, waardoor het overzicht ontbreekt;
 • er gezien de conclusies van onder andere het rekenkamerrapport er ook een grote uitdaging ligt in het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp,

van oordeel dat:

 • er een duidelijk gekwantificeerde risicoanalyse nodig is om grip te krijgen op de jeugdhulp;
 • de raad z.s.m. een complete rapportage jeugdhulp nodig heeft om sturing te kunnen geven;
 • in deze rapportage gelijk een visie dient te staan, en hoe de eventuele knelpunten worden opgelost;
 • dat deze eerste kwartaalrapportage 2022 te kort schiet in het bieden van voldoende perspectief,

draagt het college op:

 • om voor de tweede kwartaalrapportage met een complete rapportage jeugdhulp te komen;
 • hierin mee te nemen welke maatregelen al getroffen zijn, wat hiervan de financiële resultaten zijn en welke effecten we nog kunnen verwachten op kwaliteit en kosten. Tevens in de rapportage een visie op te nemen hoe de verwachtte knelpunten worden opgelost. Hierbij ook de effecten van de aanstaande inkoop jeugdhulp te betrekken;
 • de uitkomst hiervan met de raad te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Marco de Kat (Leefbaar Almere)
Meke Smeulders (D66)
Annette Raijer (PVV)
Nienke Nieuwenhuizen (CDA)
Ruud de Jonge (PvdA)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.