Motie

Structurele financiering voor het Poppodium

De raad,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de toekomst van en voor Poppodium de Meester onzeker is, omdat structurele financiering ontbreekt;
 • de raad inmiddels al een aantal jaren geleden gevraagd heeft te kijken hoe structurele financiering binnen het budget voor cultuur geregeld kan worden;
 • bij de begroting 2024 structurele financiering van het Poppodium als afweegbaar voorstel is gepresenteerd dat meegenomen zou worden in de takendiscussie;
 • de wethouder bij de bespreking van de begroting 2024 heeft aangegeven in het eerste kwartaal 2024 met verschillende scenario’s voor het Poppodium naar de raad te komen, maar niet heeft toegezegd dat financiering geregeld zal worden;
 • uit de 4e kwartaalrapportage duidelijk blijkt dat na de takendiscussie nog een bezuinigingsronde zal volgen;
 • het onduidelijk is voor de indieners wat de implicaties hiervan zijn voor de scenario’s voor het
 • Poppodium en het dus onzeker is of structurele financiering geregeld gaat worden,

van mening dat:

 • het Poppodium belangrijk is voor de (diversiteit binnen) de cultuursector en talentontwikkeling in Almere;
 • in een stad die groeit naar zo’n 350000 inwoners een Poppodium niet kan verdwijnen, maar juist moet groeien;
 • de onzekere situatie nu al te lang duurt en effect heeft op de mogelijkheden van het Poppodium om vol in te zetten op versterking en groei;
 • gelet op de huidige financiële situatie lastige keuzes gemaakt moeten worden;
 • verlaging van een groot budget minder pijn doet dan het verdwijnen van een uniek Poppodium;
 • die keuzes niet steeds uitgesteld moeten worden en het Poppodium duidelijkheid verdient,

draagt het college op:

 • structurele financiering voor Poppodium de Meester vanaf 2025 te regelen door verlaging van het budget voor de Kunstlinie met eenzelfde bedrag het Poppodium onderdeel te maken van de lijst met instellingen die meerjarensubsidie van de gemeente zullen ontvangen;
 • in de Cultuurstrategie mee te nemen of en hoe Poppodium de Meester de opdracht kan krijgen te versterken en groeien naar een omvang en status die past bij ons toekomstige Almere;
 • de benodigde financiële middelen voor uitvoering van deze opdracht te zoeken in het Fonds Verstedelijking;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Meke Smeulders (D66)
Nienke Nieuwenhuizen (CDA)
Marcel Bakker (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.