Schriftelijke Vragen

Het (bij)plaatsen van trafohuisjes in Almeers groen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Almere heeft een particiaptieladder die past bij ‘Mensen maken de stad’. Vanwege snelheid heeft het College de Raad gevraagd in te stemmen om bij toevoegen het van transformatorhuisjes de omwonenden te informeren over de plaats en te laten meedenken over de groene inrichting. Hier heeft geen van beide plaats gevonden. Bovendien lijkt de commotie juist vertragend te werken. Zoals ook de afkeuring door VTH van de door Liander bedachte locatie vertragend werkt. Kan het College zich vinden in het voorstel van Leefbaar om Liander voortaan de bewoners te laten informeren van hun voornemen met daarbij 3 locaties waaruit de bewoners mogen kiezen? Zo nee, waarom niet?
  2. De hier benoemde zichtlijn is beredeneert vanuit de auto. En de nieuwe voorkeurlocatie ligt, zonder omkleding, pal naast het wandelpad en daarmee in de zichtlijn van wandelaars. Almere heeft de politieke wens een gezonde stad te zijn waarbij we mensen verleiden veel meer te wandelen en te fietsen. Leefbaar Almere vindt dan ook dat we bij het inrichten van de stad veel meer rekening dienen te houden met de zichtlijnen vanuit de wandelaar. Kan het College zich hierin vinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit dan borgen in de organisatie?
  3. Almere heeft een bomenkader, omdat wij bomen zo belangrijk vinden en bomen een grote rol hebben bij klimaatadaptatie. Bovendien is het vervangen van een grote boom een dure aangelegenheid. Bomen nemen water op via hun wortel-groeipuntjes. Over het algemeen is de ondergrondse lijn waar de wortel-groeipuntjes zich bevinden dezelfde bovengrondse lijn waarmee je de omtrek van de kruin van de boom aangeeft. De nieuwe, door de gemeente bedachte locatie lijkt bij 2 bomen de waterhuishouding van de boom te ontregelen en daarmee de bomen te verzwakken en vatbaarder te maken voor ziekten en plagen. Vindt het College vanuit deze gedachte het nog steeds passend dat trafohuisjes tussen de bomen van een hoofdbomenstructuur geplaatst worden? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe gaat u het voorkomen hiervan borgen in de organisatie?

Toelichting

Op een locatie in Verzetswijk, samenkomst Vredelaan met Hotel de Wereldstraat, gaat Liander een trafohuisje bijbouwen. Hierbij was men vergeten de bewoners in de wijk eerst op de hoogte te stellen, terwijl de afspraak is dat Liander iedereen een brief stuurt. Liander is hierop aangesproken en heeft beterschap beloofd.

Doordat er onverwachte werkzaamheden begonnen hebben bewoners uitgebreid navraag gedaan wat er in de groenstrook, tussen de bomen met daaronder gras, zou komen. Het blijkt een trafohuisje te zijn dat nodig is voor versterking van het elektriciteitsnet en waarvoor Liander in eerste instantie de locatie naast een struik, in wat lijkt op een groene rotonde, had voorzien. De afdeling Stedenbouwkundige Ontwikkeling heeft gemeend dat deze locatie niet voldeed aan een of meer van de volgende uitgangspunten:

  • Gebouw krijgt een bescheiden positie in de omgeving. Het is een utilitair gebouwtje, dat zo min mogelijk aandacht moet krijgen.
  • Het wordt niet geplaatst in een belangrijke zichtlijn.
  • Het staat zo min mogelijk in uitzicht vanuit woningen.
  • Het wordt niet direct tegen een voetpad, fietspad of rijbaan geplaatst, maar op enige afstand, bij voorkeur minimaal 2 meter. Daarmee vormt het geen verkeersbelemmering, en staat het ook niet teveel in het zicht.
  • Bij kruisingen moeten de uitzichtshoeken gerespecteerd worden.

De bewoners van tenminste 20 woningen vinden de door Liander bedachte locatie veel beter dan de door de Gemeente aangewezen locatie.

Ondertekening en naam

Elian van Nunen, Leefbaar Almere

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.

Mailen mag ook: hallo@leefbaaralmere.nl

Je kan ook je telefoonnummer achterlaten en een raadslid zal snel contact met je opnemen