Naar aanleiding van agendapunt Politieke Markt: Agendavoorstel college: MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area en IJmeerweg

Motie

Almere heeft meer nodig voor groei

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • in Almere tot 2050 ongeveer 60.000 nieuwe woningen zijn voorzien;
 • Almere in 2050 meer dan 300.000 inwoners telt en daarmee ontegenzeggelijk een volwaardige stad is;
 • tot nu toe door de raad voornamelijk is gesproken over de realisatie van de IJmeerverbinding en de gewenste woningaantallen om de groei van Almere mogelijk te maken;
 • de onderzoeken behorende bij het MIRT-traject Amsterdam Bay Area laten zien dat de groei in de Almeerse werkgelegenheid naar verwachtver achterblijft bij de groei in inwoners;
 • de raad in 2020 middels een motie heeft uitgesproken de realisatie van Almeerse Wadden te ambiëren,

van mening dat:

 • Almere een fijne stad is om te wonen. Om ook met 60.000 nieuwe woningen een fijne stad te zijn, zijn investeringen ten aanzien van onder andere bereikbaarheid, werkgelegenheid, grootstedelijke voorzieningen (cultuur, sport, zorg, etc.) en natuur essentieel;
 • met de realisatie van een goede bereikbaarheid nog niet is voldaan aan de noodzakelijke randvoorwaarden om de groei van Almere mogelijk te maken;
 • de raad nog onvoldoende heeft gesproken over de randvoorwaarden om te kunnen groeien en daarmee te weinig richting heeft meegegeven aan het college voor hun gesprekken met de partnersen de eigen uitwerkingsopgaven ten aanzien van de gewenste groei;
 • de raad beter op de hoogte dient te zijn van de gesprekken die worden gevoerd met partners om de raad in staat te stellen de toekomstige groei van Almere te sturen,

draagt het college op:

 • aan de regionale en nationale gesprekspartners ten aanzien van de groei van Almere kenbaar te maken dat een volwaardige bereikbaarheid niet de enige voorwaarde is voor Almere om te kunnen groeien, maar dat investeringen in onder andere werkgelegenheid, grootstedelijke voorzieningen en natuur randvoorwaardelijk zijn;
 • in 2022 de groei van Almere in samenspraak met de raad te agenderen met als uiteindelijk doel op hoofdlijnen randvoorwaardenen uitganspuntente stellen om de groei van Almere mogelijk te maken.Om dat doel te bereiken dient tijdens de agendering, naast de inhoudelijke thema’s, een afstemmings-en besluitvormingstraject op hoofdlijnen tussen raad en college te worden afgestemd.en gaat over tot de orde van de dag.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Mark de Kuster (VVD)
Marco de Kat (Leefbaar Almere)

Wil u ons spreken over dit onderwerp of iets anders wat speelt in onze stad? Wij willen het graag van u horen! Meld u aan voor ons inloopspreekuur en deel uw ervaringen, zorgen en ideeën. Samen werken we aan oplossingen voor een beter Almere.